ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
informacja wpłaty

Ogłoszenia

UWAGA STYPENDIA SZKOLNE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 01.09.2018-15.09.2018

Wnioski można pobrać ze strony: www.gminalidzbark.com – zakładka: stypendia

i zasiłki szkolne lub w Urzędzie Gminy-pok.31 od 27.08.2018r.

 

 

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE PODPISUJĄ OBOJE RODZICE.

 

W przypadku gdy wnioskodawca nie zna pobytu drugiego rodzica i nie utrzymuje z nim kontaktów, składa stosowne oświadczenie pod rygorem karalności za składanie fałszywych oświadczeń.Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie albo oświadczenie               o wysokości dochodów (netto) za m-c VIII 2018, zgodnie z wykazem zaświadczeń ujętych we wniosku.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych                  z  pomocy społecznej,w którym ujęty jest dochód za m-c VIII 2018r.

Osoby ubezpieczone w KRUS muszą przedstawić poświadczenie opłaty składek.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przedstawienia:

 1. a) w przypadku rozliczania działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych:

– zaświadczenie z US za rok poprzedni

– oświadczenie w przypadku działalności utworzonej w roku bieżącym

 1. b) opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa)

– zaświadczenie z US o formie opodatkowania

–  oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni miesiąc

– zaświadczenie z ZUS lub dowód zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc.

 

 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

 

z realizacji

 

            Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński                          

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na rok 2017

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku art. 4 ust. 1 pkt 33 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XVIII/152/2016 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Lidzbark Warmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”, Wójt Gminy Lidzbark Warmiński  w 2017 roku ogłosił następujące otwarte konkursy ofert:

 1. Pomoc społeczna, w tym:
 2. Prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów,
 3. Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy.

„Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy” środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017 to 8 000,00 zł, zasięg zadania co najmniej gminy, z terminem zadania do 31.12.2016 r.; Ogłoszenie w dniu 06.02.2017, termin składania ofert 28.02.2017. Wpłynęła 1 oferta.

 

 1. „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży”, w tym:
 2. organizacja wyjazdów na obozy szkoleniowo-wypoczynkowe

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017 to 6 000,00 zł, zasięg zadania co najmniej gminy, z terminem zadania do 31.12.2017r.; Ogłoszono w dniu 06.02.2017 r., termin składania ofert 31.03.2017 r. Wpłynęły 3 oferty.

 • Kultura, tradycja i edukacja, w tym:
 1. Promowanie, pielęgnowanie i prezentowanie tradycji narodowych oraz regionalnych w formie warsztatów i festiwali
 2. Wspieranie przedsięwzięć artystycznych i edukacyjnych w formie warsztatów,
 3. Organizacja imprez lub cyklu imprez kulturalnych

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017 to 3500,00 zł, zasięg zadania co najmniej gminy, z terminem zadania do 31.12.2017 r.; Ogłoszenie w dniu 06.02.2017 r., termin składania ofert 13.03.2017 r. Wpłynęły 2 oferty.

 1. Turystyka, w tym:
 2. Organizacja rajdów, zlotów i innych przedsięwzięć promujących walory turystyczne gminy

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017 to 2000,00 zł, zasięg zadania co najmniej gminy, z terminem zadania do 31.12.2017 r.; Ogłoszenie w dniu 06.02.207 r., termin składania ofert 13.03.2017 r. Wpłynęła 1 oferta.

 1. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych, w tym:
 2. Wspomaganie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez finansowanie lub dofinansowanie ich wkładów własnych w realizacji zadań własnych gminy współfinansowanej ze środków zewnętrznych.

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017 to 13000,00 zł, zwiększona Zarządzeniem nr 2814/2017 Wójta Gminy Lidzbark warmiński z dnia 01.06.2017 do kwoty 16.000,00 zł. Zasięg zadania co najmniej gminy, z terminem zadania do 31.12.2017 r.; Ogłoszenie konkursu w dniu 06.02.2017 z terminem składania ofert do 30.06.2017 r. Wpłynęło 5 ofert.

 1. Kultura fizyczna i sport, w tym:
 2. Prowadzenie programóa. treningowych oraz organizacja rozgrywek sportowych lub uczestnictwo w tych rozgrywkach.

 

Środki finansowe przeznaczone na współfinansowanie zadania w roku 2017 to 25000,00 zł, zasięg zadania co najmniej gminy, z terminem zadania do 31.12.2017 r.; Ogłoszenie konkursu w dniu 24.03.2017 z terminem składania ofert do 18.04.2017 r. Wpłynęła 1 oferta.

 

Konkursy ogłaszane były w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce –Organizacje Pozarządowe, na stronie internetowej gminy Lidzbark Warmiński www.gminalidzbark.com.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 249/2017 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28.02.2017 r. przeprowadzała postępowanie konkursowe po każdym zakończeniu naboru, a następnie przedkładała Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński rekomendację co do wybranych i ocenionych ofert. Wójt Gminy przyznawał dotacje zarządzeniami. Wszystkie złożone oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, otrzymały dofinansowanie.

 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie pomocy społecznej:

Lp.

Podmiot realizujący zadanie

Nazwa zleconego zadania

Kwota dotacji

Numer Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o przyznaniu dotacji

1.

Chrześcijańska Służba Charytatywna Oddział Warmińsko-Mazurski

„Prowadzenie zorganizowanych form pomocy dla najuboższych mieszkańców gminy”

 7 960,00 zł

253/2017 z dnia 09.03.2017r.

 

 

 

 

 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży:

Lp.

Podmiot realizujący zadanie

Nazwa zleconego zadania

Kwota dotacji

Numer Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o przyznaniu dotacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu

„Organizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP  Rogóż”

2 000,00 zł

270/2017 z dnia 12.04.2017r.

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie

„MDP naszą przyszłością –organizacja 2-tygodniowego obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla dzieci z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Runowie 2017r”

2 000,00 zł

270/2017 z dnia 12.04.2017r.

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie

„Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla członków MDP w Stryjkowie”

2 000,00 zł

270/2017 z dnia 12.04.2017r.

 

 

 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie kultury, tradycji i edukacji:

 

Lp.

Podmiot realizujący zadanie

Nazwa zleconego zadania

Kwota dotacji

Numer Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o przyznaniu dotacji

1.

Stowarzyszenie „Nasza Wieś Ignalin”

„Tradycje warmińskiej wsi”

3 300,00

260/2017 z dnia 20.03.2017r.

2.

Stowarzyszenie „Babki zielarki”

„Noc Kupały nad jeziorem Blanki”

2 700,00

260/2017 z dnia 20.03.2017r.

 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie turystyki:

Lp.

Podmiot realizujący zadanie

Nazwa zleconego zadania

Kwota dotacji

Numer Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o przyznaniu dotacji

1.

Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa”

„IV Festiwal Pieczonego Kartofla z konkursem kulinarnym w tle”

2 000,00

259/2017 z dnia 20.03.2017r.

 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych:

Lp.

Podmiot realizujący zadanie

Nazwa zleconego zadania

Kwota dotacji

Numer Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o przyznaniu dotacji

1.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo

„Rodzina razem”

5 700,00 zł

297/2017 z dnia 12.07.2017 r.

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie

„Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Stryjkowie”

1 125,00 zł

297/2017 z dnia 12.07.2017 r.

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryjkowie

„artystyczne Stryjkowo”

3 800,00 zł

297/2017 z dnia 12.07.2017 r.

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Runowie

„Uzbrojenie osobiste strażaków OSP w Runowie”

1 240,00 zł

297/2017 z dnia 12.07.2017 r.

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóżu

„Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Rogóżu”

2 500,00 zł

297/2017 z dnia 12.07.2017 r.

 

Dotacje przyznane organizacjom pozarządowym w zakresie

kultury fizycznej i sportu:

Lp.

Podmiot realizujący zadanie

Nazwa zleconego zadania

Kwota dotacji

Numer Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o przyznaniu dotacji

1.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Karol” przy SP Kraszewo

„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

25 000,00 zł

271/2017 z dnia 19.04.2017r.

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński w roku 2017 przyznał organizacjom pozarządowym łączną kwotę dotacji: 61 325,00 zł.

 

Wykorzystana kwota dotacji przez organizacje pozarządowe: 55 176,15 zł, w tym:

 • Pomoc społeczna – 7 960,00 zł,
 • Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 6 000,00 zł,
 • Kultura, tradycja i edukacja – 6 000,00 zł
 • Turystyka – 2 000,00 zł,
 • Dofinansowanie wkładów własnych – 14 365,00 zł,
 • Kultura fizyczna i sport – 18 851,16 zł.

 

 • Liczba otwartych konkursów ofert – 2
 • Liczba złożonych ofert w ramach otwartych konkursów – 13, z czego:
 • ilość  dofinansowanych projektów- 13,
 • ilość wycofanych ofert – 0
 • ilość niedofinansowanych projektów – 0,
 • liczba zawartych umów z organizacjami pozarządowymi- 13,
 • liczba umów zerwanych lub unieważnionych – 0.

 

 

POZAFINANSOWE FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI:

 

 1. Udostępnianiu lokali, świetlic wiejskich na cele organizacji spotkań dot. działalności statutowej organizacji pozarzadowych,

 

 1. Wspólnym planowaniu i organizacji imprez oraz ich umieszczaniu w kalendarzu imprez gminnych,

 

 1. Informowaniu o dostępnych funduszach zewnętrznych na wsparcie działalności statutowych organizacji,

 

 1. Informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach i ich wynikach,

 

 1. Prowadzeniu konsultacji merytorycznych wniosków składanych przez organizacje pozarządowe w odpowiedzi na ogłaszane konkursy,

 

 1. Wspieraniu organizacji pozarzadowych w aplikowaniu o środki finansowe z funduszy zewnętrznych poprzez doradztwo, uzyskiwanie dostępu do dokumentów aplikacyjnych itp.

 

 1. Promowanie ciekawych przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty Programu,

 

 1. Prowadzenie na stronie internetowej urzędu bazy organizacji pozarządowych mających siedzibę i prowadzących działalność na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

 

 

Sporządziła: P. Barcikowska-Zubel

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2018 roku z zakresu TURYSTYKI.

 

 

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z zasadami wymienionymi poniżej.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen