Stowarzyszenie „Nasza Kochanówka”
Kochanówka 11
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Agnieszka Mikulska

tel. 600 377 819

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Kochanówka w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie;
1)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2)działalności charytatywnej;
3)podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) ochrony i promocji zdrowia;
5) działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9) podejmowania działań w zakresie ochrony obiektu zabytkowego (Kościół Parafialny św.Wawrzyńca w Kochanówce) obejmujących renowację i remonty;
10) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
13) ratownictwa i ochrony ludności;
14) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
15) promocji i organizacji wolontariatu;
16) upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
17) nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej.
18) współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa ,powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi.
19) promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie
20 )współpraca z sąsiadującymi miejscowościami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy.
21)Inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej ,organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności.
22) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego-kulturowego wsi Kochanówka

Logotypy projektu

Stowarzyszenie „Nasza Kochanówka” zrealizowało projekt pn. „Promocja obszary LGD „Warmiński Zakątek” poprzez wykonanie gry planszowej i folderów, oraz gadżetów promocyjnych nawiązujących do Szlaku Kopernikowskiego” finansowanego ze środków PROW na lata 2014-2020. W ramach operacji zostało wykonanych: 250 szt. gry planszowej opartej o szlak Kopernikowski, biegnący przez obszar LSR, w tym Lidzbark Warmiński, nawiązującej do życia i pracy Mikołaja Kopernika, wybitnego astronoma, 3000 egzemplarzy folderów promocyjnych, 250 szt. kubeczków z nadrukiem (kubki białe z logo Szlaku Kopernikowskiego , herbem gminy Lidzbark Warmiński i hasłem promocyjnym) i 250 szt. kredek ekologicznych w tubie z nadrukiem, wykonanych z materiałów ekologicznych, pochodzących z recyklingu (z logo Szlaku Kopernikowskiego, herbem gminy Lidzbark Warmiński i hasłem promocyjnym). Hasłem promocyjnym było: „Ziemia Lidzbarska-Muza Kopernika”. Wszystkie gadżety promocyjne nawiązywały do Szlaku Kopernikowskiego, bogactwa przyrodniczego i kulturowego miejscowości położonych na jego trasie. Gadżety promocyjne były i w dalszym ciągu będą rozdawane bezpłatnie osobom odwiedzającym obiekty położone na szlaku kopernikowskim.

W ramach operacji przeprowadzony został także gminny konkurs plastyczny dowolną techniką w szkołach podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy pn. „Mikołaj Kopernik na Warmii”. Do konkursu zgłoszono 5 prac, 4 ze szkoły w Kłębowie ( w kat. IV-VI) oraz 1 ze szkoły podstawowej w Kraszewie (w kategorii I-III). Wszystkie prace zostały nagrodzone, laureaci otrzymali grę planszową pn. „Przygody na Szlaku Kopernikowskim” oraz gadżety projektowe podczas uroczystego podsumowania, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Kochanówce, w dniu 29.11.2017 r.

Projekt dofinansowany został w kwocie: 20 000,00 zł.

Stowarzyszenie „Razem dla Łaniewa”
Łaniewo 79
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Leszek Maciejewski
tel. 608 559 718

e-mail: laniewo79@wp.pl

http://www.razemdlalaniewa.pl/

https://pl-pl.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Razem-Dla-%C5%81aniewa/152285941607192

Główne cele statutowe:
Działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Łaniewo, w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
– pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
– działalności charytatywnej;
– podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– ochrony i promocji zdrowia;
– działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
– podejmowanie działań w zakresie ochrony obiektów zabytkowych obejmujących renowację i remonty;
– upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
– ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
– porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
– ratownictwa i ochrony ludności;
– działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
– promocji i organizacji wolontariatu;
– upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
– nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej.

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „PRZESTRZEŃ” (CIL)
Blanki 13,
11-100 Lidzbark Warm.

Prezes
Agnieszka Rasińska
tel. 606 946 018

e-mail: poczta@cilprzestrzen.eu

Główne działania statutowe:
• rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społecznej na terenie gminy Lidzbark Warmiński
• podejmowanie, wspieranie współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego mieszkańców gminy,
• integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju społeczno-gospodarczego gminy,
• działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorstwa,
• aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, szkoleń zawodowych, kursów informacyjnych, tworzenia banków danych o miejscowym rynku pracy,
• propagowanie wśród mieszkańców, a zwłaszcza dzieci i młodzieży postaw zmierzających do samorealizacji,
• podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie
• wspieranie organizacji pozarządowych w ich działalności statutowej
• podejmowanie działań na rzecz integracji sektora pozarządowego,
• sprzyjanie rozwojowi współpracy pomiędzy władzami samorządowymi i środowiskiem biznesu a organizacjami pozarządowymi
• promowanie przedsiębiorczości indywidualnej i wspieranie osób bezrobotnych,
• tworzenie szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego dzięki promowaniu postaw prospołecznych,
• zwiększenie znaczenia sektora pozarządowego w życiu publicznym.
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
• wspieranie inicjatyw społecznych, rządowych i samorządowych nakierowanych na budowę demokratycznego państwa prawa,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów CIL ”PRZESTRZEŃ” i wymiany doświadczeń.
• prowadzenie konsultacji i działalności doradczej dla organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i osób fizycznych,
• działania na rzecz aktywizacji mieszkańców terenów wiejskich
• upowszechnianie idei ekonomii społecznej,
• działania na rzecz edukacji ekologiczne,
• działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie ochrony środowiska,
• działania na rzecz kultury oświaty i sportu.

Plakat Centrum Inicjatyw Lokalnych

Logotypy projektu

Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „PRZESTRZEŃ” w okresie 26.10.2017-28.12.2017 zrealizowało projekt pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i lokalnych grup liderów z terenu gminy Lidzbark Warmiński” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 11 524,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

  1. W dniu 30 października 2017r. w Zielarskiej Chacie w Blankach odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego przedstawione zostały założenia projektu, a uczestnicy spotkania zapoznali się z ofertą zielarskiej wsi Blanki-funkcjonującej na terenie gminy Lidzbark Warmiński wsi tematycznej.
  2. W dniach 10,17,21 listopada 2017 r. odbył się cykl szkoleń dot. tematyki księgowości w organizacjach pozarządowych. W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele 15 organizacji z terenu gminy Lidzbark Warmiński. Szkolenia pn. „Podstawy księgowości w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej”, „Kontrola organizacji pozarządowych w kontekście obowiązków księgowych i rozliczania zadań publicznych”, „Działalność odpłatna i gospodarcza w organizacji pozarządowej” odbywały się w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim. Uczestnicy szkoleń mieli zapewniony bufet kawowy oraz biodegradowalne materiały szkoleniowe.
  3. W okresie XI-XII 2017 prowadzone było indywidualne doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych. W ramach doradztwa przedstawiciele 20 organizacji mogli skorzystać z fachowej, nieodpłatnej pomocy dotyczącej prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo-płacowej pracowników zatrudnianych w organizacjach pozarządowych itp. Ponadto dla 15 organizacji pozarządowych z terenu gminy została przeprowadzona kontrola ksiąg finansowych mająca na celu weryfikację dotychczas prowadzonych rozliczeń finansowych, poprawności stosowania obowiązujących zasad rachunkowości wraz ze sprawdzeniem wywiązywania się danej organizacji z obowiązków wobec ZUS i US. Każde stowarzyszenie skorzystało z doradztwa w wymiarze 7 godzin, łącznie przeprowadzono 105 h doradztwa.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejskiej Woli
Miejska Wola 20
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Ryszard Mulański
tel. 89 766 14 43

e-mail: ryszard.mulanski@wp.pl

Główne działania statutowe:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
• ochrona i promocja zdrowia,
•działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
działalność charytatywna,
• działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
• organizacja i promocja wolontariatu,
• upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
• upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
• kulturoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
• ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa kulturowego,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
• pomoc ofiarom katastrof , klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą,
• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Miejska Wola,
• podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy estetyki wsi Miejska Wola,
• szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej, wspieranie działań społeczno – zawodowych kobiet „Koła gospodyń wiejskich”, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
• inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia i wymiany doświadczeń

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Babiak
Babiak 13
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Dariusz Staszkiewicz
tel. 667 749 766

e-mail: swietlicababiak@op.pl

Główne działania statutowe:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin,
• działalność charytatywna,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
• ochrona i promocja zdrowia,
• działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
• nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• ratownictwo i ochrona ludzi.

Logotyp Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rogóż

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż
Rogóż 19B
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Tadeusz Staszewski
tel. 731 155 496

e-mail: tadeuszstaszewski@wp.pl

Zapraszam na stronę www.rogóż.com.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rogóż powstało z inicjatywy obecnego Prezesa Pana Tadeusza Staszewskiego.
Zebranie założycielskie odbyło się dnia 17 kwietnia 2008r., w którym wzięli udział reprezentanci wszystkich grup społecznych, m.in. Rady Sołeckiej, Parafii, Zespołu Szkół, klubu sportowego, kapeli „Rogóżanie”, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz inni chętni mieszkańcy wsi Rogóż. Tego dnia przyjęto statut oraz wybrano władze Stowarzyszenia.
Nasze działania skupiły się a integracji lokalnej społeczności z uwagi na to, że dotychczas każda grupa działała oddzielnie. Rozpoczęliśmy od spotkań integracjo poznawczych na których można było poznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców a za razem zapoznać się z możliwościami i umiejętnościami poszczególnych członków naszego stowarzyszenia. Zaczęliśmy od robienia generalnych porządków na terenie wsi, uporządkowaliśmy park, plac rekreacyjno-sportowy, teren cmentarza parafialnego.
Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania z seniorami naszej miejscowości oraz okolicznych wsi: w okresie letnim w plenerze, zaś zimą w okresie karnawału na świetlicy wiejskiej. Współpracujemy z Zespołem Szkół w zakresie zapewnienia efektywnego spędzania wolnego czasu przez młodzież szkolną.
W 2011 roku z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia nasza wieś przystąpiła do wojewódzkiego konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2011”, w którym zajęliśmy zaszczytne piąte miejsce.
Od początku naszego istnienia staraliśmy się pozyskiwać fundusze z różnych źródeł na naszą działalność statutową, w tym celu składaliśmy projekty do różnych instytucji z przyjemnością stwierdzam, że z dużym powodzeniem. Dotychczas zrealizowane projekty pozwoliły nam na zintegrowanie się, pozyskanie nowych członków stowarzyszenia oraz wiele materiałów i środków trwałych. Programy te były skierowane do różnych grup wiekowych i społecznych, do mieszkańców Rogóża jak również okolicznych miejscowości. Pozwoliły one na zdobycie nowych umiejętności, wyrobienie poczucia własnej wartości, pracy w grupie, poznanie wiele atrakcyjnych miejsc itp.

Plakat do projektu

Plakat do projektu

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo
Sarnowo 41
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Iwona Końka
tel. 698 165 740

e-mail: iwona41@interia.pl

Główne cele statutowe:

• wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Sarnowo,
• upowszechnianie wiedzy dotyczącej przygotowania do pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej,
• podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców wsi,
• poprawę dostępności mieszkańców wsi do świadczeń medycznych i lekarzy specjalistów,
• szerzenie oświaty, organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja ludności wiejskiej wspieranie działań społeczno zawodowych kobiet ”koło gospodyń wiejskich ”, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów życia społecznego i gospodarczego,
• współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa , powiatu ,gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi Sarnowo,
• inicjowanie, opracowywanie i promocja własnych projektów rozwoju wsi Sarnowo,
• działanie na rzecz upowszechnienia turystki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Sarnowo,
• organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
• aktywna walka z bezrobociem,
• podejmowanie wszelkich właściwych działań dla dobra i ochrony dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej, uzależnionych oraz krzywdzonych przez rodzinę i otoczenie. Tworzenie kręgu osób życzliwych dzieciom i młodzieży. Szerzenie dobroczynności.
• działanie wspierające rozwój we wsi kółek informatycznych budowy Sali i jej wyposażenie,
• inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udzałem członków lokalnej społeczności,
• organizowanie sesji, spotkań, debat, szkoleń, współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia i wymiany doświadczeń,
• pozyskiwanie środków od instytucji krajowych i zagranicznych, firm oraz osób prywatnych ,a także z funduszu UE,
• popularyzacje rolnictwa ekologicznego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• organizowanie okresowych zebrań mających na celu śledzenie najpilniejszych potrzeb i problemów mieszkańców wsi,
• promocja i organizacja wolontariatu oraz działalności charytatywnej.
• podejmowanie działań w kierunku ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem,
• podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, wizerunku polskiej wsi oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Informacja o projekcie i zajęciach Nordic Walking

Logotypy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Sarnowo w okresie 01.08.2018-31.10.2018 zrealizowało projekt pn. „Gdzie nas nogi i kijki poniosą” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie -Lokalna grupę Działania „Warmiński Zakątek” w Dobrym Mieście. Kwota dofinansowania: 2 050,00 zł.

W ramach zadania odbył się cykl zajęć nordic walking przeprowadzony przez wykwalifikowanego instruktora. Grupę odbiorców stanowiło 15 osób z miejscowości Sarnowo o różnych przekroju wiekowym (dzieci, młodzież, dorośli i osoby starsze). Na zajęciach uczestnicy poznali zalety tej formy aktywności fizycznej oraz prawidłowe zasady uprawiania nordic walking, co niewątpliwie wpłynął nią poprawę ich kondycji fizycznej. Dodatkowo podczas 6 spotkań uczestnicy zaktywizowali się społecznie i zintegrowali między sobą, co z cała pewnością zaowocuje w przyszłości kolejnymi ciekawymi inicjatywami.

Logotyp stowarzyszenia Nasza Wieś Ignalin

Stowarzyszenie Nasza Wieś – Ignalin
Ignalin 62
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Marek Werbicki
tel. 601 740 727

e-mail: werbiccy@gmail.com

Główne cele statutowe:
• działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz ogólnego rozwoju wsi Ignalin i sąsiednich wiosek Workiejmy i Zaręby,
• pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
• działalność charytatywna,
• podtrzymywanie tradycji narodowej oraz świadomości obywatelskiej,
• kultura, sztuka, ochrony dóbr kultury i tradycji,
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
• ekologia i ochrona zwierząt,
• ochrona zdrowia i propagowanie zdrowego trybu życia,
• rozwój sportu wśród wszystkich grup wiekowych,
• wspieranie inicjatyw lokalnych i pozyskiwanie funduszy na ich realizację,
• rozwój kulturalny wsi,
• rozwój infrastruktury lokalnej.

Stowarzyszenie „Babki Zielarki”
Blanki 50
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Iwona Plaskota
tel. 606 960 191

Celem stowarzyszenia jest:
• rozwój edukacyjny, kulturowy i materialny dzieci i młodzieży terenów wiejskich gminy Lidzbark Warmiński;
• wzbogacanie osobowości i integracja mieszkańców;
• działania na rzecz zwiększania szans życiowych mieszkańców wsi, zwłaszcza młodych ludzi;
• promocja aktywnego trybu życia, sportu i turystyki;
• kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne przedsięwzięcia;
• ochrona środowiska i zasobów naturalnych, edukacja ekologiczna, promocja zdrowej żywności;
• kreowanie i rozwój produktów regionalnych, kultywowanie tradycji regionalnych;
• przeciwdziałanie przemocy w środowisku wiejskim, nietolerancji i patologiom społecznym;
• działania na rzecz promocji wsi i okolic;
• rozwój turystyki aktywnej i tworzenie zintegrowanego produktu turystycznego;
• współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajów Unii Europejskiej.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie www.zielarskawiesblanki.pl

Logotypy projektu

Stowarzyszenie Babki Zielarki w okresie VIII-XII 2017 zrealizowało projekt pn. „ Wsparcie rozwoju Zielarskiej Wsi Blanki poprzez zakup wyposażenia i wykonanie aranżacji Zielarskiej Chaty” dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania: 19989,00 zł.

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

W okresie wykonane prace budowlane związane z aranżacją budynku świetlicy wiejskiej w Blankach na Zielarska Chatę. W tym celu przemalowano elewacje na zielono, zostały wykonane drewniane obudowy wokół 2 sztuk drzwi wejściowych oraz 5 sztuk okien. We wnętrzu Sali świetlicy zostały wykonane drewniane trapy belek, na których powieszone zostały bukieciki suszonych ziół oraz zakupiono meble: komoda i kredens, a także zakupiono nowe firanki do Sali świetlicy na 6 okien. Ponadto zostały wykonane ekspozycje ziół wraz z ich opisem w ramach w liczbie 8 sztuk, które zostały zawieszone na drewnianych deskach na ścianach świetlicy. Na nowo zaaranżowanej świetlicy w miesiącu grudniu odbyły się spotkania z mieszkańcami z terenu LGD „Warmiński Zakątek” nt. ziołolecznictwa, które poprowadzili mieszkańcy wsi Blanki. W spotkaniach uczestniczyło 100 osób.

Stowarzyszenie „Kraszewo – wieś naszych marzeń”
Kraszewo 76/4
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes
Andrzej Smukowski
tel. 501 762 936
e-mail: monikalw@op.pl

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej oraz rozwoju wsi Kraszewo w szczególności poprzez wykonywanie zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i rodzin;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. ochrony i promocji zdrowia;
5. działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
9. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki;
10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
12. ratownictwa i ochrony ludzkości;
13. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami;
14. promocji i organizacji wolontariatu;
15. upowszechniania i rozwijania kultury regionalnej;
16. nawiązywania kontaktów i współpracy międzynarodowej;
17. współpraca i współdziałanie z władzami samorządowymi województwa, powiatu, gminy i wsi w zakresie przygotowania i realizacji rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi;
18. promocja obszaru i instytucji oraz przedsiębiorstw działających lokalnie;
19. współpraca z sąsiadującymi miejscowościami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy;
20. inicjowanie i wspieranie działalności kulturalnej, organizowanie imprez dla dzieci z udziałem członków lokalnej społeczności;
21. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społeczno – kulturowego mieszkańców wsi Kraszewo.

Stowarzyszenie Działaczy Pomocy Społecznej “Wszyscy Razem”
Rogóż 38/1
11-100 Lidzbark Warmiński

Prezes Monika Damszel

tel. 667 884 162

www.wszyscyrazem.org

Print Friendly, PDF & Email