ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

„Karta Dużej Rodziny” – program dla wielodzietnych rodzin z terenu Gminy Lidzbark Warmiński

JAKIE SĄ CELE PROGRAMU WSPARCIA?
Jest to program, który ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie takich rodzin oraz polepszanie życiowych i rozwojowych szans wychowujących się w nich dzieci .Program ma na celu umacnianie rodziny, wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących. Działania te są elementem polityki prorodzinnej realizowanej w Gminie Lidzbark Warmiński, promując dzietność i przeciwdziałając niekorzystnej sytuacji demograficznej Gminy Lidzbark Warmiński.

 

JAKIE DAJE KORZYŚCI?
• przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka w rodzinie wielodzietnej bez względu na kryterium dochodowe,
• korzystanie z rabatów, ulg i upustów oferowanych przez przedsiębiorców , którzy przystąpili do Programu „Karta Dużej Rodziny”.

 

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ RODZINA UBIEGAJĄCA SIĘ O KARTĘ DUŻEJ RODZINY?
• troje lub więcej dzieci (do 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się) na utrzymaniu rodziców (lub rodzica)
  W przypadku dzieci niepełnosprawnych ograniczenia wiekowe nie obowiązują.
• wspólny adres zamieszkania na terenie Gminy Lidzbark Warmiński

 

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1, pok. nr 32. Druki wniosku dostępne są na miejscu.
Można je także pobrać TUTAJ

 

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?
a) dowód tożsamości osoby składającej wniosek i odbierającej kartę do wglądu;
b) kserokopie aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu);
c) kserokopie legitymacji szkolnych, legitymacji studenckich lub innych dokumentów zaświadczających o kontynuowaniu nauki przez dzieci w wieku 18-24 (oryginały do wglądu)
d) w przypadku rodzin zastępczych – kserokopia zaopatrzonego w klauzulę prawomocności postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego (oryginał do wglądu)
e) w przypadku opiekuna prawnego – kserokopia zaopatrzonego w klauzulę prawomocności postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem (oryginał do wglądu)
f) w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – kserokopia zaopatrzonego w klauzulę ostateczności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 

JAK MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ?
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Po odbiór Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1, pok. nr 32 w godzinach pracy Urzędu. Wraz z Kartą Dużej Rodziny otrzymuje się aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

 

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY DUŻEJ RODZINY?
• Karta Dużej Rodziny wydawana jest na czas określony w zależności od wieku dzieci, jednak nie dłuższy niż 1 rok.
• Karta Dużej Rodziny ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
• Karta Dużej Rodziny ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.
• W przypadku upływu terminu ważności lub utraty Karty użytkownik może złożyć wniosek o ponowne wydanie Karty Dużej Rodziny.

 

Listę przedsiębiorców, którzy przystąpiły do Programu „Karta Dużej Rodziny”, można zobaczyć TUTAJ.

 

• Uchwała NR XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lidzbark Warmiński Programu „Karta Dużej Rodziny”.
• Uchwała NR XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka.

 

_____________________________________________________

 Informacja o 30% dopłacie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński informuje, że zgodnie z:

  • Uchwałą Rady Gminy Lidzbark Warmiński nr VII/51/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lidzbark Warmiński Programu „Karta Dużej Rodziny”
  • oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 99/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów: logo Programu „Karta Dużej Rodziny” wzoru Karta „Karta Dużej Rodziny”, wniosku o wydanie/przedłużenie terminu ważności/wydanie duplikatu Karty „Karta Dużej Rodziny”, wniosku o uzyskanie 30% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz procedury uzyskania dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

rozpoczęto nabór wniosków o uzyskanie przez rodziny wielodzietne posiadające aktualne karty Programu „Karta Dużej Rodziny” i nie zalegające z płatnościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 30% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rodziny zainteresowane uzyskaniem takiej dopłaty, zamieszkałe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez zarządcę (spółdzielnię) zobowiązane są do dołączenia do wniosku aktualnego potwierdzenia wystawionego przez zarządcę, dotyczącego m.in. informacji na temat niezalegania przez rodzinę z płatnościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wnioski o dopłatę rodziny mogą składać przez cały rok.

Dopłata przysługiwać będzie na okres: począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca danego roku kalendarzowego.

Załączniki:

wniosek o uzyskanie dopłaty
potwierdzenie zarządcy nieruchomości

Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen