„Karta Dużej Rodziny” – program dla wielodzietnych rodzin z terenu Gminy Lidzbark Warmiński

JAKIE SĄ CELE PROGRAMU WSPARCIA?
Jest to program, który ma promować model rodziny wielodzietnej. Jego cele to wspieranie takich rodzin oraz polepszanie życiowych i rozwojowych szans wychowujących się w nich dzieci. Program ma na celu umacnianie rodziny, wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących. Działania te są elementem polityki prorodzinnej realizowanej w Gminie Lidzbark Warmiński, promując dzietność i przeciwdziałając niekorzystnej sytuacji demograficznej Gminy Lidzbark Warmiński.

JAKIE DAJE KORZYŚCI?

 • przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka w rodzinie wielodzietnej bez względu na kryterium dochodowe,
 • korzystanie z rabatów, ulg i upustów oferowanych przez przedsiębiorców , którzy przystąpili do Programu „Karta Dużej Rodziny”.

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIAĆ RODZINA UBIEGAJĄCA SIĘ O KARTĘ DUŻEJ RODZINY?
Samorządowa Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom zamieszkującym na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, mającym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostałych pod opieką rodzica.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?
Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1, pok. nr 23. Druki wniosku dostępne są na miejscu.
Można je także pobrać

JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • dowód tożsamości osoby składającej wniosek i odbierającej kartę do wglądu;
 • kserokopie aktów urodzenia dzieci (oryginały do wglądu);
 • kserokopie legitymacji szkolnych, legitymacji studenckich lub innych dokumentów zaświadczających o kontynuowaniu nauki przez dzieci w wieku 18-24 (oryginały do wglądu)
 • w przypadku rodzin zastępczych – kserokopia prawomocności postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego (oryginał do wglądu)
 • w przypadku opiekuna prawnego – kserokopia prawomocności postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem (oryginał do wglądu)
 • w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia – kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

JAK MOŻNA ODEBRAĆ KARTĘ?
Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Po odbiór Karty Dużej Rodziny należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1, pok. nr 23 w godzinach pracy Ośrodka. Wraz z Kartą Dużej Rodziny otrzymuje się aktualny katalog przysługujących ulg i zwolnień.

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY DUŻEJ RODZINY?

 • Karta Dużej Rodziny wydawana jest na czas określony w zależności od wieku dzieci, jednak nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • Karta Dużej Rodziny ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 • Karta Dużej Rodziny ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.
 • W przypadku upływu terminu ważności lub utraty Karty użytkownik może złożyć wniosek o ponowne wydanie Karty Dużej Rodziny.
 • Uchwała NR XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lidzbark Warmiński Programu „Karta Dużej Rodziny”.
 • Uchwała NR XXXVIII/308/2014 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się kolejnego dziecka.

Informacja o 30% dopłacie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Lidzbark Warmiński informuje, że zgodnie z:

 • Uchwałą Rady Gminy Lidzbark Warmiński nr VII/51/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Lidzbark Warmiński Programu „Karta Dużej Rodziny”
 • oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 99/2015 z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów: logo Programu „Karta Dużej Rodziny” wzoru Karta „Karta Dużej Rodziny”, wniosku o wydanie/przedłużenie terminu ważności/wydanie duplikatu Karty „Karta Dużej Rodziny”, wniosku o uzyskanie 30% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz procedury uzyskania dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym

rozpoczęto nabór wniosków o uzyskanie przez rodziny wielodzietne posiadające aktualne karty Programu „Karta Dużej Rodziny” i nie zalegające z płatnościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 30% dopłaty do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rodziny zainteresowane uzyskaniem takiej dopłaty, zamieszkałe w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez zarządcę (spółdzielnię) zobowiązane są do dołączenia do wniosku aktualnego potwierdzenia wystawionego przez zarządcę, dotyczącego m.in. informacji na temat niezalegania przez rodzinę z płatnościami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wnioski o dopłatę rodziny mogą składać przez cały rok.

Dopłata przysługiwać będzie na okres: począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek do końca danego roku kalendarzowego.

Załączniki:

Print Friendly, PDF & Email