Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż upłynął termin płatności I i II raty za zobowiązania podatkowe, tj.:

  • I rata za 2017 r. płatna do 15.03.2017 r.,
  • II rata za 2017 r. płatna do 15.05.2017 r.

Na nieopłacone w terminie raty zostaną wystawione upomnienia. Koszty upomnienia w wysokości 11,60 zł zostaną pobrane w pierwszej kolejności z wpłaty regulującej zobowiązanie podatkowe.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY WIEJSKIEJ LIDZBARK WARMIŃSKI

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego- Program Rodzina 500+ na kolejny okres zasiłkowy, trwający od 01 października 2017 r. do 30 września 2018 r. można składać w tutejszym organie od dnia 01 sierpnia 2017 r.

Okres, na jaki zostało przyznane świadczenie wychowawcze wskazany jest w doręczonych Państwu decyzjach administracyjnych. Mieszkańcy, którzy nie posiadają prawa do świadczenia wychowawczego mogą wnioskować o nie na bieżąco.

Informacja telefoniczna nt. realizowanego programu „Rodzina 500 plus” w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim pod numerem telefonu: 89 767 32 74 wew. 21, 22, 23 (Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych).

Wzorem lat ubiegłych gmina Lidzbark Warmiński, również w tym roku umożliwiła mieszkańcom pozyskanie dotacji na usunięcie pokryć dachowych zawierających azbest.

Zgodnie z regulaminem dotacyjnym udział w konkursie w formie naboru wniosków o przyznanie usługi usunięcia odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych mogły zgłosić jednostki  samorządu  terytorialnego,  które  przeprowadziły  inwentaryzację  wyrobów zawierających azbest na swoim terenie oraz posiadające opracowany i przyjęty uchwałą rady  jednostki  samorządu  terytorialnego  program  usuwania  azbestu i  wyrobów zawierających azbest.

Podczas tegorocznego konkursu w gminie Lidzbark Warmiński zadaniem objęto 13 obiektów. Masa zdjętych płyt falistych wyniosła 22,215 Mg.

Dofinansowanie obejmowało demontaż i zabezpieczenie pokrycia dachowego lub innych wyrobów zwierających azbest, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia, a także unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Usługę demontażu, transportu i utylizacji wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej  „GRONEKO” s.c.

W ramach programu dotacja wyniosła do 85% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie. Kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 680 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów  zawierających  azbest. Niezbędny był również wkład własny wnioskodawców w wysokości pozostałych 15%.

Poniższa tabela przedstawia podsumowanie osiągniętych efektów ekologicznych wraz z poniesionymi nakładami finansowymi i uzyskaną dotacją NA TERENIE GMINY Lidzbark Warmiński.

 

 

ze środków WF:

(w zł)

ze środków własnych:

(w zł)

z innych źródeł:

(w zł)

Łącznie:

(w zł)

Liczba nierucho-mości:

Masa [Mg]:

2009

10 440,00

49 500,00

0,00

59 940,00

1

5,220

2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,000

2011

14 052,71

0,00

2 007,25

16 059,96

7

8,230

2012

20 664,02

0,00

3 646,59

24 310,61

9

33,490

2013

13 028,59

0,00

2 299,11

15 327,70

8

24,565

2014

14 322,82

0,00

2 527,57

16 850,39

7

27,300

2015

4 196,05

0,00

740,49

4 936,54

8

8,400

2016

10 996,10

0,00

1 799,42

11 996,10

12

22,215

 RAZEM

87 700,29

49 500,00

13 020,43

149 421,30

52

129,420

 

fundusz

Kartka z kalendarza

Prognoza pogody
Pogoda - Lidzbark Warmiński
mapa gminy
mapa interaktywna
atlas
WMIR
Licznik odwiedzin
  • 158545Odsłon razem:
  • 77Odsłon dzisiaj:
  • 1Aktualnie na stronie: