Stypendia i zasiłki szkolne

UWAGA STYPENDIA SZKOLNE

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

01.09.2018-15.09.2018

Wnioski można pobrać ze strony: www.gminalidzbark.com – menu: Mieszkaniec – Pomoc społeczna

lub w Urzędzie Gminy – pok.31 od 27.08.2018r.

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE PODPISUJĄ OBOJE RODZICE.

W przypadku gdy wnioskodawca nie zna pobytu drugiego rodzica i nie utrzymuje z nim kontaktów, składa stosowne oświadczenie pod rygorem karalności za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów (netto) za m-c VIII 2018, zgodnie z wykazem zaświadczeń ujętych we wniosku.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w którym ujęty jest dochód za m-c VIII 2018r.

Osoby ubezpieczone w KRUS muszą przedstawić poświadczenie opłaty składek.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do przedstawienia:

 • a) w przypadku rozliczania działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych:
  – zaświadczenie z US za rok poprzedni
  – oświadczenie w przypadku działalności utworzonej w roku bieżącym
 • b) opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa)
  – zaświadczenie z US o formie opodatkowania
  – oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni miesiąc
  – zaświadczenie z ZUS lub dowód zapłaty składek ZUS za poprzedni miesiąc.
Print Friendly, PDF & Email