• Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Lidzbarskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

• Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze, ze wskazaniem ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w każdym z okręgów oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

• Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 

• Obwieszczenie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 9 lutego 2024 r. podające do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika; w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyboru wójta, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 30 stycznia 2024 r. podający do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Elblągu I według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

• Obwieszczenie Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 7 lutego 2024 r. podające do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej, w wyborach do Rady Gminy Lidzbark Warmiński zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

• Uchwała Nr 30_2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

• Uchwała Nr 26_2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
– Załącznik do uchwały Nr 26_2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

• Uchwała Nr 25_2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
– Załącznik do uchwały Nr 25_2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r.

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

• Kalendarz wyborczy

• Postanowienie 26_2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 22 stycznia 2024 r. ws podziału Gminy Lidzbark Warmiński na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

• Postanowienie 23_2024 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu lidzbarskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

• Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2024 roku

Print Friendly, PDF & Email