ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Lidzbark Warmiński nr 91/2019 z dnia 15.07.2019 r.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań Gminy Lidzbark Warmiński w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych gminy Lidzbark Warmiński w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspomagania rozwoju organizacji pozarządowych.

Continue reading

W środę, 03 lipca 2019 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim zorganizował wyjazd szkoleniowy dla rolników z Gminy Lidzbark Warmiński. Celem wyjazdu była prezentacja pól i propagowanie technologii uprawy nowych odmian zbóż i innych upraw zalecanych w naszym województwie.

Continue reading

Gmina Lidzbark Warmiński w okresie XII 2018-VI 2019 zrealizowała grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Continue reading

Kartka z kalendarza

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen