OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 – z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 – z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Lidzbark Warmiński Uchwały Nr LIV/407/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie geodezyjnym Kłębowo.

Granice miejscowego planu zostały określone w załączniku graficznym do ww. uchwały, która jest dostępna w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński: https://biplidzbark.warmia.mazury.pl/.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której opracowana zostanie prognoza oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. projektu miejscowego planu. Wnioski należy składać za pomocą formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, wprowadzonego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r., poz. 2509), zamieszczonego pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/2509 lub https://biplidzbark.warmia.mazury.pl/attachment/informacja/5861/6bbc46ad3099130da1da59a8972eed3ab832cf3c.html.

Wnioski na wyżej wskazanym formularzu należy składać w formie papierowej, na adres: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub w formie elektronicznej na adres: gminalidzbark@pnet.pl lub za pomocą platformy ePUAP (adres elektroniczny skrzynki podawczej: /GminaLidzbarkW/SkrytkaESP) w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r.

Zgodnie z art. 8g ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Klauzula informacyjna dla osoby biorącej udział w procedurze planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lidzbark Warmiński, reprezentowana przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński, Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767 32 74 e-mail: gminalidzbark@pnet.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail iod@warmiainkaso.pl;

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z opracowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 997 z późn. zm.);

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w związku z art. 8 ust. 1 i 2 i art. 29 – 31 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 997 z późn. zm.), a okres przechowywania został ustalony na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, nr 14, poz. 67 z późn. zm.);

4. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;

5. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 997 z późn. zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit g rozporządzenia 2016/679 (prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) – przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę prawa i wolności osoby, od której dane pozyskano;

6. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku lub uwagi;

7. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

 

Print Friendly, PDF & Email