ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński

Aktualności

W piątkowy wieczór, 14 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku odbył się wyjątkowy koncert. Występy zespołów muzycznych wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Na scenie zaprezentowali się:  Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Gminy Lidzbark Warmiński, dziecięcy zespół wokalny Bel Canto, zespół wokalno – instrumentalny ContraBand’a, zespół ludowy Furman i ​kapela ludowa Rogóżanie.

Spotkanie było również okazją do złożenia podziękowań za współpracę
w minionym roku. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku Alicja Szukis wręczyli drobne prezenty dla sponsorów, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i zespołów muzycznych oraz złożyli wszystkim świąteczne życzenia.

W czwartek, 13 grudnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Lidzbarku Warmińskim Wójt Gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis wraz z Burmistrzem Miasta Lidzbark Warmiński Jackiem Wiśniowskim przekazali na ręce nadkom. Piotra Koszczała Komendanta lidzbarskich policjantów specjalistyczny sprzęt, który posłuży im w codziennej pracy.

Podarowany sprzęt nie tylko usprawni pracę technikom kryminalistyki, ale przede wszystkim umożliwi im sporządzanie dokumentacji fotograficznej mikrośladów, śladów daktyloskopijnych oraz traseologicznych.

Data: 14.12.2018 r.

 

Znak sprawy:  Z.271.1.2018

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż centrali telefonicznej SIGMA, stanowiącego własność

Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020 z późn. zm.).

 

Stan : używany

typ : SIGMA

producent: PLATAN Sp. z o.o.

rok produkcji: 2008

Cena wywoławcza: 100 (słownie: sto złotych 00/100 ).

Cena zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710 t. j. ze zm.).

 

Centrala telefoniczna SIGMA z roku 2008 obsługiwała 30 numerów wewnętrznych. Urządzenie użytkowane było na potrzeby Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński. W chwili demontażu urządzenie było sprawne.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na centralę telefoniczną SIGMA w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój nr 30), ul. Krasickiego 1,
11-100 Lidzbark Warmiński. Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2018r.
o godz. 9
00.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy

  • adres oferenta

  • telefon kontaktowy

  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 31 grudnia 2018r. o godz. 900 w kwocie 1,00 zł, tj. gotówką w kasie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, p. Nr 20 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 10 2030 0045 1110 0000 0205 0990.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. Nr 30, w dniu 31 grudnia 2018r. o godz. 930.

Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com

Komisja przetargowa odrzuca ofertę: jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż centralki zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Centralę telefoniczną będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć w miejscu jej przechowania, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Kołodziejczk, pokój Nr 30, tel. (089)767 32 74 wew.66.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Continue reading
Kartka z kalendarza

300+

mapa interaktywna
Sieć drogowa

atlas

Współpraca zagraniczna

WMIR

krajowa mapa zagrozen