Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Informacja dla wnioskodawców
I. Podstawa prawna
1) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE.L.2013.352.1),
2) rozporządzenie Komisji (UE) Nr 360 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. U. UE z dnia 26 czerwca 2012 r. Nr L 114 ),
3) ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
4) art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1550),
7) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017, poz. 1644),
8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

II. Informacje podstawowe
1. Pracodawcy, którzy zawierają z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Lidzbark Warmiński umowę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, winni niezwłocznie zawiadomić Wójta Gminy Lidzbark Warmiński o zawarciu umowy.
2. Po ukończeniu przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, pracodawcy przysługuje zwrot kosztów kształcenia, jeżeli zostały spełnione warunki wynikające z art. 122 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8.081 zł przy okresie kształcenia 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia,
3) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w warunkach, o których mowa w art. 122 ust.2a ustawy – Prawo oświatowe – 10.000 zł.
4. Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis.

III. Wymagane dokumenty:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych przez osoby wymienione w art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.),
2) w przypadku osoby kształcącej młodocianego w imieniu pracodawcy – oryginał oświadczenia pracodawcy, iż osoba ta była przez tegoż pracodawcę zatrudniona w całym okresie kształcenia młodocianego,
3) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego,
4) w przypadku krótszego okresu kształcenia – kopie dokumentów potwierdzających przyczynę skrócenia okresu kształcenia,
5) kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku przerwania stosunku pracy przed zakończeniem okresu kształcenia,
6) kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu,
7) oryginał wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. z 2014 r., poz. 1543),
8) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych albo oryginał oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oryginał oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

IV. Termin składania wniosków:
Pracodawca składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

V. Tryb odwołania się:
Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Lidzbark Warmiński wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj. Wójta Gminy Lidzbark Warmiński.

Pliki do pobrania:

zawiadomienie-o-zawarciu-umowy.pdf

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego

Oświadczenie o pomocy de minimis

Oświadczenie – miejsce zamieszkania młodocianego

Oświadczenia – pom. publ. – przedsiębiorca, rolnik, rybak 28.03.2021r.

Formularz informacji – de minimis

oświadczenie-rzemieślnika

 

Print Friendly, PDF & Email