Dotacja na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

UCHWAŁA NR XXXVI/301/2014
RADY GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na podstawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
Treść

§ 1.

1. Z budżetu gminy Lidzbark Warmiński na warunkach określonych w niniejszej uchwale mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie gminy Lidzbark Warmiński.
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa.

§ 2.

1.Dotacje celowe przysługują na realizację inwestycji mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Lidzbark Warmiński, poprzez podjęcie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, polegających na:
1) budowie przydomowych oczyszczalni ścieków lub innych urządzeń dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,
2) budowie własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2. Rada Gminy dokonała wyboru przedsięwzięć proekologicznych, o których mowa w ust. 1 ze względu na:
1) zachęcenie mieszkańców gminy do podejmowania inwestycji w zakresie określonym w ust.1,
2) polepszenie, w szczególności na obszarach rozproszonej zabudowy, stanu środowiska na terenie gminy, poprzez ochronę wód powierzchniowych oraz podziemnych,
3. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
2) koszty eksploatacji i konserwacji,
3) koszty poniesione na realizację przedsięwzięć przed wejściem w życie niniejszej uchwały,
4) inwestycje, których właściciele otrzymali na ich budowę środki finansowe z innych funduszy.

§ 3.

1. Maksymalna kwota przyznanej dotacji wynosić będzie:
1) dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzenia ścieków do 50 % wartości inwestycji, nie więcej niż 4.000,00 zł /słownie cztery tysiące złotych/,
2) dla budowy własnych ujęć wody dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się doprowadzenia wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę do 50 % wartości inwestycji, nie więcej niż 8.000,00 zł /słownie tysięcy złotych/.
2.Wysokość przyznanego dofinansowania uzależniona jest od wielkości środków, jakimi dysponuje w danym roku gmina Lidzbark Warmiński oraz od ilości złożonych wniosków i może różnić się od kwoty proponowanej przez wnioskodawcę.

§ 4.

1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się:
1) podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne stale zamieszkałe na terenie gminy Lidzbark Warmiński,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy.
2) jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi realizujące na terenie gminy Lidzbark Warmiński zadania, o których mowa w § 3 ust. 1
2. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie stanowić będzie pomoc de minimis w rozumieniu przepisów rozporządzeń Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013r.).
Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani do złożenia dokumentów związanych z otrzymaną pomocą de minimis, określonych w odrębnych przepisach.

§ 5.

1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek, którego wzór określa załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Do wniosku należy załączyć dokumenty, zgodnie z wykazem określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Wnioski o dofinansowanie w roku 2014 należy składać w terminie do 30 czerwca, a w przypadku wejścia w życie uchwały w terminie późniejszym w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały. W latach następnych wnioski o dofinansowanie należy składać do końca marca każdego roku kalendarzowego.
4. Zakwalifikowanie wniosku do dofinansowania dokonywane będzie po przeprowadzeniu oceny czy:
1) inwestycja jest możliwa do realizacji w oparciu o informacje zawarte we wniosku,
2) realizacja inwestycji spełnia wymagania przepisów prawa,
3) inwestycja jest możliwa do zrealizowania w ciągu roku budżetowego,
4) zakładany efekt ekologiczny jest możliwy do osiągnięcia.
5. Rozpatrywanie i ocena wniosków o dofinansowanie inwestycji nastąpi według kolejności wpływu do Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.
6. Wnioski nie spełniające wymogów załącznika Nr 1 do uchwały, bądź też, do których nie załączono kompletu dokumentów, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały będą odsyłane bez wezwania do usunięcia braków.
7. Dofinansowanie inwestycji odbywać się będzie do wyczerpania środków w danym roku budżetowym.

§ 6.

Złożone wnioski będą rozpatrywane przez Komisję Oceny Wniosków, powołaną przez Wójta Gminy Lidzbark Warmiński w terminie nie dłuższym niż 20 dni od dnia upływu terminu składania wniosków, określonym w § 6 ust. 3.

§ 7.

1. Podmiot realizujący inwestycję może występować o dofinansowanie jednego zadania inwestycyjnego raz na 3 lata.
2. Wnioskodawca w terminie 21 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania zobowiązany jest do stawienia się w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński, celem podpisania umowy, której wzór określa załącznik Nr 3 do uchwały. Umowa określa w szczególności obowiązki wnioskodawcy dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 uprawnienie do dofinansowania przedsięwzięcia przechodzi na kolejną osobę znajdującą się na liście Komisji Oceny Wniosków.
4. Środki przyznane w ramach dotacji wnioskodawca otrzymuje po zakończeniu inwestycji, dokonaniu jej odbioru, w formie protokołu stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały oraz rozliczeniu zadania zgodnie z zawartą umową.
5. W przypadku nieprzestrzegania przez wnioskodawcę warunków określonych w umowie lub gdy złożone dokumenty zawierają nierzetelne dane, można cofnąć dofinansowanie inwestycji.
6. Wnioskodawca jest obowiązany do rozliczenia przyznanych środków do wysokości faktycznie poniesionych i udokumentowanych kosztów inwestycji określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do wniosku o przyznanie dotacji.
7. Kwota dotacji podlega wykorzystaniu i rozliczeniu w terminie określonym umową, nie dłuższym jednak niż do dnia 15 grudnia roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.
8. Dotacje udzielone z budżetu gminy Lidzbark Warmiński w części niewykorzystanej w terminie określonym, zgodnie z ust. 7, a także dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, jak również pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy w ciągu 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji.
9.Od kwoty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości nalicza się odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Print Friendly, PDF & Email