Logo konsultacji społecznych

Gmina wiejska Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji projektu grantowego „Wspólny plan” realizowanego przez Fundację WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich oraz Fundację Stabilo współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Tematem konsultacji jest zasięgnięcie opinii o kierunkach rozwoju gminy zawartych w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński.

 

Realizacja w ramach Projektu “Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Logotypy: Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Flaga Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny


Podsumowanie konsultacji społecznych

prowadzonych dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w ramach projektu „Wspólny Plan” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzone konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii o projekcie studium. Informacja o możliwościach wzięcia udziału w konsultacjach dostępna była w formie plakatów (70 sztuk) wywieszonych na przystankach autobusowych i tablicach informacyjnych we wsiach, ulotkach dostarczonych do sklepów (100 sztuk), zaproszeniach imiennych wysyłanych pocztą tradycyjną  (100 sztuk) oraz pocztą elektroniczną (20 sztuk), a także w prasie lokalnej, na stronach urzędu gminy oraz mediach społecznościowych.  W mediach dostępny był również film promocyjny dot. konsultacji społecznych.

Konsultacje odbywały się z zastosowaniem różnych technik i metod, tak aby każda zainteresowana osoba mogła znaleźć najbardziej dogodny sposób na wniesienie swych uwag. Konsultacje były prowadzone podczas spotkań z mieszkańcami we wsiach Rogóż i Blanki  w dniu 12.09.2021 r. oraz Kraszewo i Runowo w dniu 19.09.2021 r.. Podczas prowadzonych konsultacji w ruchomych punktach konsultacyjnych przybyło 46 osób.  Stały punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy odwiedziły 24 osoby. Konsultacje prowadzone były również w formie dyskusji publicznej, która odbyła się z w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Pilniku. W każdym rodzaju spotkań uczestniczyło liczne grono zainteresowanych osób.

Konsultacje prowadzone były za pomocą różnych metod. Znaczącym zainteresowaniem cieszył się kmap – strona internetowa, na której można było sprawdzić jaka forma zagospodarowania znajdzie się na poszczególnych obszarach. Zaletą tego systemu jest możliwość dokładnego sprawdzenia formy zagospodarowania np. własnej działki. Ponadto na zalaminowanych mapach można było zaznaczać obszary, które były przedmiotem zainteresowania osób biorących udział w konsultacjach.

W każdej z form konsultacji brało udział wiele osób. Uwagi do studium wpływały do sekretariatu Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński w formie pisemnej. Wykaz zgłoszonych uwag do studium znajduje się na stronie internetowej w zakładce Konsultacje społeczne. Pisemnie uwagi złożyło 7 podmiotów. Część zgłoszonych uwag nie odnosiła się do projektu studium. Dwie uwagi dotyczące przejęcia dróg powiatowych oraz rozszerzenia obszaru chronionego krajobrazu zostały przekazane według kompetencji do Rady Gminy Lidzbark Warmiński.

Finalnie 6 uwag zostało uwzględnionych a 11 nie zostało uwzględnionych. Nad nieuwzględnionymi głosowała Rada Gminy Lidzbark Warmiński.

Złożone uwagi do studium dotyczyły zmiany sposobu zagospodarowania terenu, tak aby możliwa była zabudowa mieszkaniowa (Blanki, Koniewo), wpisanie możliwości występowania kopalin (Workiejmy), zakaz lokalizacji kopalni w OChK Doliny Symsarny, obszary przeznaczone pod odnawialne źródła energii.

Treść wszystkich uwag wraz ze sposobem rozstrzygnięcia znajduje się poniżej (WYKAZ UWAG – TABELA).

Natomiast podczas spotkań z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych oraz podczas dyskusji publicznej wskazywane były inne problemy, np.  stan dróg, budowa ścieżko rowerowej, pomosty pływające, problemy związane z uciążliwością kopalni piasku i żwiru, powiększenie terenu obszaru chronionego krajobrazu, przejęcie dróg, zmniejszenie opodatkowania, wycinka drzew, modernizacja placu zabaw, infrastruktura przeciwpożarowa.

Omawiane na konsultacjach zagadnienia, które nie dotyczyły projektu studium dały obraz jakie sprawy nurtują mieszkańców gminy, co jest dla nich ważne, jakie są największe problemy.

WYKAZ UWAG – TABELA

 

Print Friendly, PDF & Email