Usuwanie odpadów zawierających azbest

Zasady realizowania przez Gminę Lidzbark Warmiński usługi usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Lidzbark Warmiński

Rozdział I
Zakres i sposób realizowania oraz finansowania Usługi

§ 1

1. Gmina Lidzbark Warmiński realizuje usługę usuwania odpadów zawierających azbest z terenu gminy Lidzbark Warmiński, zwanej dalej „Usługa”, która dotyczy:
1) odpadów zdemontowanych wyrobów budowlanych z pokryć dachowych zawierających azbest,
2) odpadów wyrobów budowlanych z pokryć dachowych zawierających azbest powstałych w wyniku zdarzeń losowych takich jak pożar, wichura, zawalenie się obiektu budowlanego.
2. W ramach realizacji Usługi dopuszcza się oczyszczanie terenów gminy z opadów wyrobów budowlanych zawierających azbest.
3. Na Usługę składają się:
1) demontaż pokryć dachowych,
2) załadunek,
3) transport,
4) unieszkodliwienie, odpadów, o których mowa w § 1 ust. 1.
4. Zakres Usługi nie dotyczy finansowania zakupu nowego pokrycia dachowego oraz kosztów robót budowlanych związanych z jego zastosowaniem.

§ 2

Gmina Lidzbark Warmiński zleci realizację Usługi przedsiębiorcy wyłonionemu w trybie przetargu.

§ 3

Gmina Lidzbark Warmiński finansuje 85% kosztów związanych z realizacją Usługi uzyskanych z dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie nieprzekraczające 300 zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest, do kosztów demontażu i zabezpieczenia pokrycia dachowego, transportu i unieszkodliwienia odpadów azbestowo – cementowych.

Rozdział II
Upoważnieni Wnioskodawcy oraz warunki ubiegania się o przyznanie Usługi.

§ 4

1. O przyznanie Usługi mogą ubiegać się osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego (w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409
z późn. zm.) np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garaż, zlokalizowanego na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

2. Usługę przyznaje się jednorazowo dla danego obiektu budowlanego.
3. Usługa nie obejmuje tej części obiektu budowlanego, która jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.
4. Usługa nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały transportu oraz przekazania do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest przed terminem rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu.

Rozdział III
Warunki przyznania Usługi

§ 5

1. Warunkiem przyznania Usługi jest:
1) lokalizacja obiektu budowlanego w granicach administracyjnych gminy Lidzbark Warmiński,
2) złożenie w terminie poprawnie wypełnionego Wniosku wraz z wymaganymi załącznikami,
3) złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,
4) przekazanie 15% środków własnych wykonawcy, na podstawie wystawionej przez niego faktury.
5) posiadanie na ten cel środków finansowych w budżecie gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz środków własnych inwestora.
2. W przypadku określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 warunkiem przyznania Usługi jest potwierdzenie zaistnienia zdarzenia losowego.
3. Usługi przyznawane będą, aż do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok budżetowy. Wnioski niezrealizowane z powodu wyczerpania środków finansowych przewidzianych na dany rok, będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym, zgodnie z kolejnością złożenia wniosków oraz wysokości posiadanych na ten cel środków.

Rozdział IV
Nabór Wniosków

§ 6

1. Nabór Wniosków odbywa sie w systemie ciągłym w okresie wskazanym przez przewodniczącego Komisji.
2. Okres naboru Wniosków przewodniczący Komisji ustala dla danego roku kalendarzowego i podaje do publicznej wiadomości.

Rozdział V
Postanowienia szczegółowe

§ 7

1. Wnioski o przyznanie Usługi sprawdzane będą pod względem formalnym i opiniowane przez Komisje.
2. Komisja rozpatrywać będzie Wnioski według kolejności wpływu. Wnioski, które wpłyną po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Komisja zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień oraz uprawniona jest do dokonania wizji terenowej celem sprawdzenia zgodności podanych we wniosku danych ze stanem faktycznym.

4. Druk Wniosku o przyznanie Usługi można pobrać w Urzędzie Gminy w Lidzbark Warmiński lub ze strony internetowej http://gminalidzbark.com.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszych zasad ostateczne rozstrzygniecie podejmuje Wójt Gminy Lidzbark Warmiński.

Print Friendly, PDF & Email