NOTATKA  SŁUŻBOWA Z WYKONANYCH CZYNNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE
sporządzona w dniu 12 marca 2024 r.

stosownie do Zarządzenia Nr 620/2023 Wójta Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 000 złotych netto.

 

  1. Zamówienie dotyczy:

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie placu przy budynku Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński”.

  1. Szacunkowa wartość zamówienia: 000,00zł brutto, co stanowi 24.390,00zł netto. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
    (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605.). Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
    z zachowaniem konkurencyjności w formie zaproszenia ofertowego.
  2. Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2024 r.
  3. Na zapytanie ofertowe nr 7011.6.2024.DB z dnia 14.03.2024r., 

do dnia 25.03.2024r.,  do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty cenowe:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

brutto

w zł

Cena oferty

netto

w zł

Podatek

VAT

%

Ocena

oferty

liczba

punktów

ogółem

   

                Uwagi

      1. Line Architekci                        Anna Kulińska

ul. Kochanowskiego 2

10-373 Wadąg                Tel. 605-682-076 biuro@owl.pl

 

209.100,00zł

 

170.000,00 zł

 

23%

 

23,53

 
 

 

      2.

 

ACTIVE LINE                      Marcin Taczalski                        ul. Wojciechowska 7F,             20-704 Lublin                            tel. 798-132-617 zamowienia.activeline@gmail.com    

59.962,50zł

 

48.750,00zł

 

23%

 

 

 

Oferent złożył niepodpisaną ofertę, na nieaktualnym druku, Oferenta nie podlega rozpatrzeniu. 

 

      3. Lege Artis                                Łukasz Wyka                            ul. Ametystowa 6/14               20-577 Lublin                                 tel. 570-136-028 biuro@legeartis.info.pl  

49.200,00zł

 

40.000,00zł

 

23%

 

100

 
  1. Do oceny ofert zastosowano kryterium: cena 100%
  2. W związku z tym, że najniższa złożona oferta, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, Zamawiający odstępuje od udzielenia zamówienia.

 

Sporządził w dniu  25.03.2024r.

Insp. Dariusz Brzyski                                                                                    

                                                                                                                                                        Zatwierdzam

                                                                                                                                                 Z upoważnienia  Wójta

                                                                                                                                                        Zastępca Wójta

 

                                                                                                                                           mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk

   

Print Friendly, PDF & Email