Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 191,90 zł.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest trzykrotnością stawki podstawowej tj. 575,70 zł.

Ryczałtowa opłata za domek letniskowy, lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnoszona będzie bez wezwania, w terminie do 30 czerwca każdego roku, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłat. Jeśli obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 30 czerwca opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji. Opłatę należy wnieść w pełnej wysokości bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Print Friendly, PDF & Email