Lidzbark Warmiński 28.03.2024r.

OŚN.6840.10.2024.KJ

 

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Działka nr 359/22 o pow. 0,0846 ha położona w obrębie Rogóż. Działka o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, porośnięta trawą, krzewami. Dojazd drogą o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej.  Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński obowiązującym do 31.12.2002 działka przeznaczona była na linie kolejowe.

Księga wieczysta OL1L/00016976/7.

Ze względu na cechy działki nr  359/22, położonej w obrębie Rogóż, w tym jej kształt
i powierzchnię, m
oże być zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Mając na uwadze fakt, iż działka nr 359/22 przylega do czterech nieruchomości oznaczonych numerami działek: 417; 218/1; 217/9; 359/23 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli  nieruchomości przyległych.

 

Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 9 maja 2024r. o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Osoby zgłaszając uczestnictwo w przetargu, zobowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia, że są właścicielami nieruchomości przyległej i wyrażają wolę przystąpienia do przetargu do dnia 6 maja 2024r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 maja 2024r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

 

 

Print Friendly, PDF & Email