Lidzbark Warmiński 28.03.2024r.

OŚN.6840.9.2024.KJ

 

 

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości położonej w obrębie Bugi.

 

Działka nr 107/3 o pow. 0,1629 ha położona w strefie kolonijnej wsi Bugi, bezpośrednio przy trasie gruntowej prowadzącej do Łaniewa w odległości ok. 12 km od granicy miasta Lidzbark Warmiński. Kształt działki nieregularny, teren z nieznacznymi zakrzywieniami, na lekkim stoku. Na działce znajdują się pozostałości starych fundamentów. Dostęp do infrastruktury technicznej w zasięgu – energia elektryczna, wodociąg. Dla przedmiotowej działki nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński obowiązującym do 31.12.2002 działka przeznaczona była na cele rolne. Księga wieczysta OL1L/00031113/1.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka położona jest przy drodze leśnej (tj. dz. nr 3040/2) stanowiącej własność Lasów Państwowych – w zarządzie Nadleśnictwa Wichrowo. Nabywca własnym staraniem i na własny koszt będzie musiał zapewnić sobie dostęp do drogi publicznej i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec sprzedającego z tego tytułu.

 

Cena wywoławcza 30.000,00 zł. Wadium 3.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 9 maja 2024r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 maja 2024r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

 

 

Print Friendly, PDF & Email