Sygn. akt  IZP.2600.1.2022.KA                                                                                                                                                                                                       Data : 26.05.2022r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zbiornika na olej napędowy, stanowiącego własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych    (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).

 

Parametry techniczne zbiornika :

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Zbiornik bezciśnieniowy, dwupłaszczowy, naziemny
Marka TANGO OIL
Typ MAC5M
Pojemność 5000 l
Rok produkcji 2013
Przeznaczenie Magazynowanie paliw ciekłych zapalnych
Wyposażenie dodatkowe DYSTRYBUTOR CUBE 70 MC N

 

 

Cena wywoławcza: 6.150,00 zł (słownie : sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Stan zbiornika  – dobry.

Ofertę  należy przesłać za pomocą operatora pocztowego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,  ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zbiornik paliwowy”. Termin składania ofert upływa 06.06.2022r. o godz. 1000.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 03.06.2022r.  w kwocie  100 zł (słownie : sto złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy  Nr  85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)

Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub  w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną  przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

Umowa na sprzedaż zbiornika zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wartość umowy sprzedaży poza VATEM.

Składnik mienia będący przedmiotem przetargu tj. zbiornik paliwowy  można obejrzeć na terenie bazy maszynowej Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze, w godz. 1000 – 1400.

Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Mackiewicz , tel. 668 325 184.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email