WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nr księgi wieczystej
1 16/61

Redy

0,0390 ha Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu z lekkim spadkiem. Nieruchomość niezabudowana stanowi drogę dojazdową. Działka znajduje się bezpośrednio przy drodze asfaltowej prowadzącej przez wieś Redy, ok. 1km od drogi łączącej Lidzbark Warmiński – Górowo Iławeckie oraz 1,7km od granicy miasta Lidzbark Warmiński. Działka nr 16/61 położona w obrębie Redy nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów działka nr 16/61 oznaczona jest symbolem „dr”. 6.690,00 zł +VAT Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
OL1L/00034771/2
 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 27.07.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Wykaz Redy27.07

Print Friendly, PDF & Email