Jak co roku, Gmina Lidzbark Warmiński zachęca Mieszkańców do aktywnego działania na rzecz społeczności lokalnej w ramach inicjatywy lokalnej. Wnioski można składać do dnia 28 lutego 2024 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy lub w pokoju 35, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński. Mieszkańcy mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego wpisującego się w jeden z niżej wymienionych obszarów:
1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmująca w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
2. działalności charytatywnej;
3. podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
5. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
6. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
8. ochrona przyrody, w tym zieleni we wsi, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
9. turystyki i krajoznawstwa;
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11. promocji i organizacji wolontariatu;
12. rewitalizacji.
Szczegółowe informacje, w tym zasady oraz tryb postępowania w przedmiocie inicjatywy lokalnej, znajdą Państwo w tekście uchwały Nr XXIV/204/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Wszelkich informacji nt. wypełniania wniosków oraz realizacji inicjatywy lokalnej udziela: Pani Kamila Górecka, Urząd Gminy pok. 35, tel. 89 767 32 74 wew. 35.

Poniżej do pobrania druki:

Wzór wniosku na realizację zadań publ.(2)

Oswiadczenie-do-wniosku-na-inicjatywe-lokalna

Lista-osob-wchodzacych-w-sklad-grupy-inicjatywnej

 

Print Friendly, PDF & Email