Warmińskie kościoły świadczą o tożsamości regionu. Są dumnym świadectwem bogatej historii Warmii, symbolem katolicyzmu oraz duchowej odrębności tego terenu i ludzi. Na terenie gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński znajduje się dziewięć kościołów, które są pod opieką konserwatora zabytków.

Obiekty te wymagają szczególnej konserwacji i renowacji. Tak jak inne dzieła sztuki niestety nieustannie podlegają procesowi starzenia się. Dlatego też samorząd gminy Lidzbark Warmiński przywiązuje dużą wagę do ochrony zabytków i dbałości o dziedzictwo kulturowe.

Jak gmina wspomaga ochronę zabytków pytamy Wójta Gminy Lidzbark Warmiński Fabiana Andrukajtis.

Obiekty zabytkowe w gminie Lidzbark Warmiński wymagają ogromnych nakładów finansowych związanych z ich remontami. Dlatego też każdego roku w naszym budżecie staramy się zabezpieczać środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. W tym roku przyznaliśmy kwotę 40 tys. złotych, ale tak naprawdę ta dotacja to kropla w morzu potrzeb. Na tego typu remonty potrzeba znacznie więcej środków.

Co należy zrobić żeby otrzymać dotację?

Dotacje przyznawane są na podstawie wniosków, które składają u nas księża proboszczowie. Jeśli kościół czy inny obiekt wpisany jest do rejestru zabytków to może liczyć na nasze wsparcie. W tym roku dotacje otrzymała Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Augustyna i św. Anna w Babiaku oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Blankach. Uroczystego podpisania umowy dokonali Ksiądz Proboszcz Sławomir Wiśniewski i Ksiądz Proboszcz Adam Narbut. Utrzymanie ich w świetnej jakości pozwoli im przetrwać nawet kilkaset lat dłużej. Dlatego ogromnie cieszy mnie przedsiębiorczość mieszkańców i proboszczów naszej gminy, którzy prowadzą na własną rękę zbiórkę pieniędzy oraz pozyskują środki finansowe z funduszy unijnych na remont kościołów. Dziękuję im za taką postawę i dbanie o nasze wspólne dziedzictwo narodowe.

Czy samorząd gminy udziela również inne dotacje?

Co roku przekazujemy dotacje dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmiński na zakup różnego rodzaju sprzętu medycznego, przykładowo w tym roku na zakup echokardiografu. Ponadto w formie otwartego konkursu ofert dofinansujemy organizacje pozarządowe, które realizują zadania na rzecz społeczności lokalnej. Przekazujemy również dotacje indywidualnym mieszkańcom, którzy chcieliby wymienić stare, często nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na ekologiczne oczyszczające cały ładunek zanieczyszczeń przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina od lat dofinansowuje tego typu przedsięwzięcia. Cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród naszych mieszkańców. Warunkiem koniecznym jest zameldowanie w naszej gminie i złożenie wniosku do urzędu. Kwota dofinansowania nie może przekraczać 4 tys. zł. i być większa niż 50% wartości inwestycji. Wnioski należy składać każdego roku do 30 marca, a zaplanowana kwota na ten rok to 60 tys. zł. Gmina wspiera również bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. W tym roku jako fundusz celowy Policji na zadania bieżące przekazaliśmy 6 tys. zł., a Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego kwotę 150 tys. zł. jako dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo – gaśniczych. Jestem świadomy, że dotacje nie są wystarczające, ale na ile jest to możliwe każdego roku wspieramy naszych mieszkańców poprawiając bezpieczeństwo i jakość ich życia. Całość przekazanej dotacji w tym roku opiewa na kwotę ponad 300 tys. zł.

Zdjęcie Wójta i dwóch księży

Print Friendly, PDF & Email