Gmina Lidzbark Warmiński znalazła się w w gronie jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – na zrealizowanie projektu “Klucz do mocy bez przemocy”.

Celem Projektu będzie zapewnienie w okresie od czerwca 2023r.  do grudnia 2023r. systemowego wsparcia  na rzecz rodzin Gminy Lidzbark Warmiński zagrożonych i doznających przemocy, zmagających się z kryzysami w obszarze opiekuńczo-wychowawczym.

Rodziny objęte wsparciem będą miały zapewnioną pomoc psychologiczną, pogłębione wparcie socjalne. Rodzice zmagający się z trudnościami w obszarze opiekuńcz-wychowawczym będą miały możliwość wziąć udział w zajęciach edukacyjnych wychowania bez przemocy. W ramach dofinansowania przewidziany jest zakup komputera do świadczenia usług w formie online oraz przeprowadzenie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewiduje się następujące efekty Projektu:

 • Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
 • Wzrost integracji rodzin w społeczności lokalnej
 • Podniesienie świadomości rodzin  w zakresie destrukcyjnych skutków
  przemocy w rodzinie.
 • Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem
  przemocy w rodzinie. Poprawa komunikacji i kooperacji między członkami GR i ZP
 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności u 15 specjalistów  z zakresu pracy  z rodzinami w obszarze problemu przemocy
 • Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób zagrożonych i dotkniętych
  przemocą w rodzinie.
 • Podniesienie jakości usług kierowanych do osób zagrożonych i dotkniętych przemocą
  w rodzinie.
 • Nabycie przez rodziny umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów.
 • Zwiększenie motywacji do poprawy relacji wewnątrzrodzinnych.
 • Zwiększenie umiejętności rozpoznawania potrzeb dzieci i właściwego reagowania na nie.
 • Rozwój poradnictwa rodzinnego,
 • Rozwój  sposobu komunikacji do udzielenia pomocy specjalistycznej.

 

Na zadanie pozyskano dofinansowanie w wysokości 19200,00 zł

Wkład własny to kwota 10 600,00 zł.

Klucz do mocy bez przemocy

Print Friendly, PDF & Email