Lidzbark Warmiński 29.06.2023 r.

GKB.7150.2.2023.DI

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

 

ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem garażu w miejscowości Markajmy przy
ul. Bartoszyckiej 28, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 186/29 o pow.  użytkowej 15,20 m2, położonej w obrębie Markajmy.

Księga wieczysta OL1L/00019510/4

Czynsz z tytułu najmu garażu wynosi 10 zł za 1m2 plus podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium 200,00 zł.

Kwota postąpienia 1,00 zł.

Najem nieruchomości na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Najemca niezależnie od  czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości. Projekt umowy najmu określa szczegółowe warunki najmu i stanowi załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia.

 

Przetarg odbędzie się  31 lipca 2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim, ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 26 lipca 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone w poczet czynszu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. 21, tel./fax 89 767 32 74 w. 21.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się w terminie: od dnia 29.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

 

 

Print Friendly, PDF & Email