Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad podmiotami gospodarczymi, w tym spółkami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie zawarte w nim informacje są udostępniane bezpłatnie.

Podmiotami podlegającymi wpisowi do CRBR od 31 października 2021 roku obok spółek handlowych będą również:
– stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS
– fundacje
– spółki partnerskie
– spółdzielnie
– trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu;
– europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
– spółki europejskie;
– spółdzielnie europejskie;

Jak dokonać zgłoszenia do CRBR oraz więcej informacji znajduje się na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165#2

crbr
Print Friendly, PDF & Email