W dniach 1, 3, 4 marca odbyły się spotkania sprawozdawcze w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Rogóżu, Stryjkowie i Runowie. W zebraniach uczestniczyli Druhowie z poszczególnych jednostek oraz zaproszeni goście: Starosta Lidzbarski Jan Harhaj, Wójt Gminy Fabian Andrukajtis, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Rafał Szymukowicz oraz Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Paweł Straszyński. Tematem było omówienie działalności jednostek OSP w 2021 r. Jednostki szczegółowo przedstawiły sprawozdania komisji finansowych i komisji rewizyjnych, udzielono także absolutorium zarządom, jak również każda jednostka podjęła wewnętrzne uchwały.

Wójt Gminy Fabian Andrukajtis serdecznie podziękował strażakom ochotnikom za zaangażowanie i niesienie pomocy społeczności lokalnej. W skrócie przedstawił inwestycje poczynione przez Gminę Lidzbark Warmiński na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2021. Dodał, że w związku z udzielonym przez Gminę dofinansowaniu Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim (za co podziękował Radzie Gminy) na zakup nowego pojazdu, dotychczas używany przez Państwową Straż Pożarną – średni pojazd ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes został przekazany dla jednostki OSP Runowo. Poinformował również, że pojazd będący ostatnio na wyposażaniu jednostki OSP Runowo zakupiony przez Gminę w 2020 r., przekazany zostanie OSP Stryjkowo. Przedstawił także nakłady finansowe jakie Gmina przeznaczyła na rzecz jednostek OSP w poszczególnych latach.

Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Rafał Szymukowicz przedstawił statystyki dotyczące wyjazdów każdej z jednostki OSP. Podziękował druhom ochotnikom za gotowość do akcji i wspieranie Państwowej Straży Pożarnej podczas działań ratowniczych oraz przy zabezpieczeniu rejonu. Dodał także, o możliwości składania wniosków na otrzymanie świadczenia ratowniczego w wysokości 200 zł (dla członków OSP, którzy ukończyli 65 lat oraz biorących minimum raz w roku udział w działanie ratowniczym w okresie 25 lat). Dodał także, że pierwsze wnioski z terenu Powiatu Lidzbarskiego wpłynęły od Druhów z OSP Rogóż.

Starosta Lidzbarski Jan Harhaj również podziękował druhom ochotnikom za ich zaangażowanie w niesienie pomocy mieszkańcom powiatu. Podziękował również Wójtowi Gminy za wkład na rzecz poprawy bezpieczeństwa zarówno w Gminie jak i w Powiecie. Druhom, ochotnikom życzył takiej samej liczby powrotów z akcji ratowniczych co wyjazdów.

Print Friendly, PDF & Email