Zarządzenie nr 14_2024

 

Zarządzenie Nr 14/2024
Wójta Gminy Lidzbark Warmiński
z dnia 18 czerwca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Lidzbark Warmiński
w przedmiocie zniesienia i połączenia sołectw funkcjonujących na terenie Gminy Lidzbark Warmiński

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), § 8 uchwały Nr III/10/02 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2003 r. Nr 14, poz. 242 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 1, § 8 i § 10 uchwały Nr XVII/140/2020 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lidzbark Warmiński (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2020 r., poz. 2986) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych o zasięgu lokalnym z mieszkańcami gminy Lidzbark Warmiński następujących sołectw: Bugi, Runowo, Żytowo, Koniewo, Workiejmy, Zaręby, Kaszuny, Miejska Wola, Łabno, Kłębowo, Kraszewo, Pomorowo, Nowosady, Wróblik, Łaniewo, Kierz, Suryty, Drwęca, Babiak, Jagoty, Wielochowo, Kotowo, Morawa.
2. Przedmiotem konsultacji jest przyjęcie zgłoszeń oraz zebranie uwag, wniosków i opinii dotyczących zniesienia i połączenia sołectw wskazanych w § 1 pkt 1 niniejszego zarządzenia oraz zmiana ich statutów ze szczególnym uwzględnieniem zmian w granicach terytorialnych tych sołectw w następującym zakresie:

– zniesienie sołectwa Bugi oraz połączenie go z sołectwem Runowo;
– zniesienie sołectwa Żytowo oraz połączenie go z sołectwem Koniewo;
– zniesienie sołectwa Workiejmy oraz połączenie go z sołectwem Zaręby;
– zniesienie sołectwa Kaszuny i połączenie go z sołectwem Miejska Wola;
– zniesienie sołectwa Łabno i połączenie części wsi Łabno z sołectwem Kłębowo oraz pozostałej części wsi z sołectwem Kraszewo;
– zniesienie sołectwa Pomorowo i połączenie go z sołectwem Nowosady;
– zniesienie sołectwa Wróblik i połączenie go z sołectwem Łaniewo;
– zniesienie sołectwa Kierz i połączenie go z sołectwem Suryty;
– zniesienie sołectwa Drwęca i połączenie go z sołectwem Babiak;
– zniesienie sołectwa Jagoty i połączenie go z sołectwem Wielochowo;
– zniesienie sołectwa Kotowo i połączenie go z sołectwem Morawa.

Zmiany granic terytorialnych sołectw wyrażone są w projektach uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom znajdującym się na terenie Gminy Lidzbark Warmiński.
3. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców w sprawie wskazanej w § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag, opinii i wniosków na piśmie
(z wykorzystaniem dostępnych narzędzi internetowych) poprzez:
1) stały punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński. W każdy poniedziałek w godzinach 13:00 – 15:30 oraz czwartek w godzinach 13:00 – 15:00 w pokoju nr 19, gdzie będzie można wyrazić swoją opinię na temat zniesienia i połączenia sołectwa oraz zapoznać się z projektami uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom znajdującym się na terenie Gminy Lidzbark Warmiński. Punkt zostanie uruchomiony od dnia 27 czerwca 2024 r. i będzie funkcjonował do dnia 16 lipca 2024 r.;
2) zebrania z mieszkańcami. Zaplanowano 23 zebrania:
– 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w miejscowości Bugi o godz. 10.00 przy posesji sołtysa;
– 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w miejscowości Runowo o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej;
– 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w miejscowości Żytowo o godz. 12.30 przy sołeckiej tablicy informacyjnej;
– 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w miejscowości Koniewo o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej;
– 28 czerwca 2024 r. (piątek) w miejscowości Workiejmy o godz. 10.00 pod wiatą w centrum wsi;
– 28 czerwca 2024 r. (piątek) w miejscowości Zaręby o godz. 11.00 w pomieszczeniu przy placu zabaw;
– 28 czerwca 2024 r. (piątek) w miejscowości Kaszuny o godz. 12.30 pod wiatą w centrum wsi;
– 28 czerwca 2024 r. (piątek) w miejscowości Miejska Wola o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej;
– 3 lipca 2024 r. (środa) w miejscowości Łabno o godz. 10.00 na przystanku autobusowym;
– 3 lipca 2024 r. (środa) w miejscowości Kłębowo o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej;
– 3 lipca 2024 r. (środa) w miejscowości Kraszewo o godz. 12.30 w świetlicy wiejskiej;
– 4 lipca 2024 r. (czwartek) w miejscowości Pomorowo o godz. 10.00 przy posesji sołtysa;
– 4 lipca 2024 r. (czwartek) w miejscowości Nowosady o godz. 11.00 w świetlicy wiejskiej;
– 4 lipca 2024 r. (czwartek) w miejscowości Wróblik o godz. 12.30 przy budynku Nr 4;
– 4 lipca 2024 r. (czwartek) w miejscowości Łaniewo o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej;
– 5 lipca 2024 r. (piątek) w miejscowości Kierz o godz. 10.00 przy posesji sołtysa;
– 5 lipca 2024 r. (piątek) w miejscowości Suryty o godz. 11.00 przy posesji sołtysa;
– 5 lipca 2024 r. (piątek) w miejscowości Drwęca o godz. 12.30 przy posesji sołtysa;
– 5 lipca 2024 r. (piątek) w miejscowości Babiak o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej;
– 8 lipca 2024 r. (poniedziałek) w miejscowości Jagoty o godz. 9.00 przy posesji sołtysa;
– 8 lipca 2024 r. (poniedziałek) w miejscowości Wielochowo o godz. 10.00 pod wiatą przy posesji nr 16;
– 8 lipca 2024 r. (poniedziałek) w miejscowości Kotowo o godz. 12.30 pod wiatą przy posesji Nr 1;
– 8 lipca 2024 r. (poniedziałek) w miejscowości Morawa o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej
3) projekty uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom znajdującym się na terenie Gminy Lidzbark Warmiński, których dotyczą niniejsze konsultacje społeczne wyłożone będą w Urzędzie Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, pok. nr 19. Dostępne będą również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

§ 3. Opinie oraz uwagi w sprawie zniesienia i połączenia sołectwa oraz projektów uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom zbierane będą podczas prowadzonych konsultacji w miejscach i terminach wymienionych w § 2.

§ 4. Powołuję zespół ds. przeprowadzenia konsultacji w składzie:
1. Ryszard Kielak
2. Radosław Krajewski
3. Paweł Sadowski
4. Iwona Stępień

§ 5. Zespół ds. przeprowadzenia konsultacji przeanalizuje wszystkie złożone podczas konsultacji opinie.

§ 6. Informację o wyniku i przebiegu konsultacji zostaną opublikowane:
– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu;
– na stronie internetowej Gminy;
– na tablicy ogłoszeń Urzędu
w terminie 14 dni od daty zakończenia konsultacji.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się zespołowi ds. przeprowadzenia konsultacji.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Print Friendly, PDF & Email