Znak sprawy: GKB.7021.1.FA

                                                          

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA KOMPLEKSOWĄ WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU KOMUNALNYM  W IGNALINIE 8 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

 

1. Zamawiający:

 

Gmina Lidzbark Warmiński

 1. Krasickiego 1

11-100 Lidzbark Warmiński

 

Telefon (89) 767 32 74

e-mail: gminalidzbark@pnet.pl

NIP: 743-18-62-715

 

2. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia i wymagania Zamawiającego:

 

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w miejscowości Ignalin 8, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Zakres przedmiotu zapytania obejmuje następujące lokale w budynku komunalnym:

Świetlica – zakres robót:

 • Demontaż starej instalacji elektrycznej
 • Rozłożenie nowej instalacji elektrycznej + zaklejenie po sobie bruzd klejem tynkarskim
 • Budowa nowej linii zasilającej
 • Montaż nowych lamp: 35 szt. (lampy hermetyczne z wymiennymi świetlówkami LED
  + w dużej Sali 20 lamp podwieszonych na łańcuchach
 • Montaż nowych gniazd 1F: 25 szt.
 • Montaż nowych gniazd 3F: 2szt.
 • Montaż nowej skrzynki na zewnątrz z gniazdem 1F+3F(hermetyczna zamykana na klucz)
 • Montaż nowej skrzynki rozdzielczej z zabezpieczeniami nadprądowymi, RCD oraz ochronnikami

Sklep – zakres robót:

 • Demontaż starej instalacji elektrycznej
 • Rozłożenie nowej instalacji elektrycznej + zaklejenie po sobie bruzd klejem tynkarskim
 • Budowa nowej linii zasilającej
 • Montaż nowych lamp 9 szt. (lampy hermetyczne z wymiennymi świetlówkami LED)
 • Montaż nowych gniazd 1F: 6 szt.
 • Montaż nowej skrzynki rozdzielczej z zabezpieczeniami nadprądowymi oraz RCD.

Kotłownia – zakres robót:

 • Demontaż starej instalacji elektrycznej
 • Rozłożenie nowej instalacji elektrycznej na tynku w rurkach
 • Budowa nowej linii zasilającej
 • Montaż nowych lamp : 5 szt. (lampy hermetyczne z wymiennymi świetlówkami LED + zewnętrzna na czujkę ruchu)
 • Montaż nowych gniazd 1F: 5 szt.
 • Montaż nowej skrzynki rozdzielczej z zabezpieczeniami nadprądowymi, RCD oraz ochronnikami.

Mieszkania 2 szt. + klatka schodowa

 • Demontaż starej instalacji elektrycznej
 • Rozłożenie nowej instalacji elektrycznej + zaklejenie po sobie bruzd klejem tynkarskim
 • Budowa nowej linii zasilającej
 • Montaż nowego oświetlenia na klatce schodowej: 2szt. + 1 na zewnątrz przed wejściem na czujkę ruchu
 • Punkty świetlne: 13 szt.
 • Montaż nowych gniazd 1F: 18 szt.
 • Montaż nowej skrzynki rozdzielczej z zabezpieczeniami nadprądowymi oraz RDC

* Pomiary instalacji elektrycznej – powykonawcze

* Schemat zasilania po remoncie

* Kompletne opisy wszystkich rozdzielni

 

Przed przygotowaniem oferty wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników, dobór materiałów i urządzeń wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ofertowej. Wykonawca w cenie ofertowej ujmie wszystkie elementy instalacji i prace dodatkowe, które są niezbędne dla poprawnego wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

 

4. Wymagania techniczno-jakościowe:

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania instalacji zgodnie z zaleceniami  Zamawiającego oraz sposobu ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przestrzegając przepisów bhp.  Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

a) Kable i przewody

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować przewody instalacyjne wielożyłowe z żyłami miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej, z żyłą ochronną zielono-żółtą,
na napięcie znamionowe 450/750V. Przewody instalacyjne wg normy zharmonizowanej o izolacji i powłoce z gumy EPR, z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750V. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.

b) Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice niskiego napięcia według PN-EN 61439-1. Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek
oraz uchwytów stosowanych podczas robót. Rozdzielnice wyposażone w szyny, zaciski N i PE
i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony min. IP30. Rozdzielnice powinny być wykonane w minimum I klasie izolacji.

c) Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację zgodnie z polskimi normami. Powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, zapaleniem oraz uderzeniem.

d) Osprzęt instalacyjny

Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce uziemiające. Łączniki oświetleniowe powinny mieć zaciski śrubowe. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed  przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci, zapaleniem, uderzeniem. Osprzęt powinien być dostosowany do sposobu montażu na obiekcie, odpowiednio podtynkowy lub natynkowy
i dostosowany do przekrojów i średnic przewodów, rurek, uchwytów stosowanych podczas robót.

5. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.

7. Kryterium oceny ofert – cena – 100%. W ofercie należy podać cenę netto i brutto.
Oferta z najniższą ceną zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8. Termin i miejsce składania ofert: oferty należy składać do dnia 02.10.2023 r. do godz. 12.00 w formie skanu podpisanego formularza ofertowego na e-mail a.ficek@gminalidzbark.com, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

9. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

10. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

11. Oferta ma obejmować całość zamówienia.

12. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

13. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie
z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta.

14. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zostaną złożone z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców do negocjacji. Wykonawca nie może w negocjacjach zaoferować niższej ceny, niż w złożonej ofercie.

15. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest poza trybem zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), jednakże z zachowaniem zasad konkurencyjności w formie zapytania cenowego.

16. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

a) Zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu.

b) Zostanie złożona przez oferenta niepodającego danych osobowych lub danych firmy.

c) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli zaoferowana cena budzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zamawiający ma prawo zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

d) Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

e) Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

f) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

g) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17. Zamawiający zastrzega, że zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

18. Zgodnie z art. 70¹ § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022r., poz. 1360 ze zm.) Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania.

19. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Kierownika Zamawiającego, następuje zaniechanie realizacji zamówienia.

20. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub treści złożonych oświadczeń lub dokumentów, a także wezwać do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do ich udzielenia w terminie i formie przez siebie wskazanych.

21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający może wyjaśnić treść lub pozostawić taki wniosek bez rozpoznania.

22. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

23. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

 

Print Friendly, PDF & Email