GKB.7150.6.2023.DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lidzbark Warmiński,17.08.2023 r.

WYKAZ

   nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński, przeznaczonej
do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 z pózn. zm.), Wójt Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński, położonej w Lidzbarku Warmińskim, przeznaczonej do oddania
w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Nr  działki

Pow. użytkowa     lokalu

w m 2

 

Opis nieruchomości

 

Cel

 

Warunki najmu

 

1.

 

Lidzbark Warmiński          ul. Krasickiego 1

 

32

 

KW OL1L/00019019/2

 

13,21

 

 

Lokal  nr 9

 

Prowadzenie działalności statutowej

1.Stawka  za m2 powierzchni użytkowej – 0,00 zł nieodpłatne  użyczenie

2.Okres najmu – 3 lata

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 17.08.2023r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej prasie i na stronie internetowej.

Uwaga! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art.34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych winny złożyć wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Lidzbarku Warmińskim ul. Krasickiego 1,pok. nr 21 , tel. 767 32-74 w.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email