Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany:

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje
o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
 

Nr księgi wieczystej

 

 

 

1.

 

121

Kłębowo

 

 

 

 

0,6600 ha

Działka nr 121 położona jest w obrębie Kłębowo przy lokalnej drodze asfaltowej prowadzącej w kierunku wsi Blanki oraz do trasy Lidzbark Warmiński – Suryty, ok. 5 km od Lidzbarka Warmińskiego. W otoczeniu nieruchomości występują tereny rolne, zabudowy mieszkaniowej siedliskowej – gospodarczej. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński. Według ewidencji gruntów szacowany teren oznaczony jest użytkiem „dr” – drogi. 64 500,00 zł Przekazanie w ramach odszkodowania
za przejęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działek: 249/3; 223/6; 223/7 położonej w obrębie Kłębowo.
 

OL1L/00029782/4

 

 

 

 

2.

 

267/2

Knipy

 

 

 

 

 

 

0,1145 ha

Działka nr 267/2 położona jest w obrębie Knipy przy lokalnej drodze gruntowej prowadzącej w kierunku wsi Napraty, w pobliżu drogi do miejscowości Klejdyty, ok. 5 km od Lidzbarka Warmińskiego. W otoczeniu nieruchomości występują tereny rolne, niewielka strefa zabudowy mieszkaniowej, siedliskowej. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta krzewami i zadrzewiona. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński. Według ewidencji gruntów szacowany teren oznaczony jest użytkiem „dr” – drogi. 11 200,00 zł Przekazanie w ramach odszkodowania
za przejęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki: 110/2 położonej
w obrębie Knipy.
 

 

OL1L/00029772/1

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 09.11.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Print Friendly, PDF & Email