Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2031 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje
o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
 

Nr księgi wieczystej

 

 

 

1.

 

59/6

Świętnik

 

 

 

 

0,4500 ha

Działka nr 59/6 położona jest w południowej części gminy Lidzbark Warmiński na kolonii wsi Świętnik, z dala od zwartej zabudowy zagrodowej. Tereny bezpośrednio przyległe, stanowią grunty rolne oraz tereny leśne. Działka ma regularny kształt. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, miejscowo pagórkowate ze skarpami i zagłębieniami. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nieużytkowana rolniczo, z widocznymi śladami prowadzonych prac eksploatacyjnych piasku i żwiru. Nieruchomość nie nadaje się do uprawy, wymagająca poniesienia znacznych nakładów na przywrócenie funkcji produkcyjnej. Dojazd do nieruchomości bezpośredni drogą publiczną – dz. nr 79/4 obręb Świętnik o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński” zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021r., działka położona jest na terenach rolnych. 20 000,00 zł Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 

OL1L/00029763/5

 

 

 

 

2.

 

59/7

Świętnik

 

 

 

 

 

 

1,4600 ha

Działka nr 59/7 położona jest w południowej części gminy Lidzbark Warmiński na kolonii wsi Świętnik, z dala od zwartej zabudowy zagrodowej. Tereny bezpośrednio przyległe, stanowią grunty rolne oraz tereny leśne. Działka ma regularny kształt. Ukształtowanie terenu zróżnicowane, miejscowo pagórkowate ze skarpami i zagłębieniami. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona i nieużytkowana rolniczo, z widocznymi śladami prowadzonych prac eksploatacyjnych piasku i żwiru. Nieruchomość nie nadaje się do uprawy, wymagająca poniesienia znacznych nakładów na przywrócenie funkcji produkcyjnej. Dojazd do nieruchomości bezpośredni drogą publiczną – dz. nr 79/4 obręb Świętnik o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński” zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021r., działka położona jest na terenach rolnych. 50 000,00 zł Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 

 

OL1L/00029763/5

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 09.03.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

wykaz Świętnik żwirownia

 

Print Friendly, PDF & Email