WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nr księgi wieczystej
1 35/10

Medyny

0,3077 ha Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu dość płaskie. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 135,50 m2. Dodatkowo nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o konstrukcji murowanej oraz budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej. Budynek mieszkalny wybudowany został ok. 1920 r. Obiekt częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym. Budynek nieocieplony, wymagający kapitalnego remontu. Zgodnie z Uchwałą nr XLV/286/10 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Medyny, gmina Lidzbark Warmiński działka nr 35/10
w obrębie Medyny położona jest na terenach przeznaczonych jako –  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo jako tereny dróg wewnętrznych
150.000,00 zł Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
OL1L/00031178/4
             

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 27.07.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Wykaz Medyny 27.07

Print Friendly, PDF & Email