WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz.344) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje
o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
 

Nr księgi wieczystej

 

 

 

 

1.

 

 

186/45

Markajmy

 

 

 

 

 

 

0,1149 ha

Działka nr 186/45 zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni zabudowy 157m2. Kształt działki jest korzystny, zbliżony do trapezu. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej i użytkowej, garaże, droga i grunty niezabudowane. Teren działki jest płaski. Działka jest nieogrodzona, ma dostęp do drogi publicznej od strony północnej, południowej i wschodniej, dojazd dobry, drogą o nawierzchni z trylinki. Teren działki jest obsiany trawą, występują zadrzewienia, część terenu utwardzona betonem. Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną, gazową i wodną. Budynek został wybudowany w 1973r., w technologii tradycyjnej murowanej, okna w budynku są drewniane, drzwi zewnętrzne drewniane i stalowe, drzwi wewnętrzne drewniane i z płyty. Dach jednospadowy, o konstrukcji z płyt żelbetowych prefabrykowanych, pokryty papą. W budynku jest instalacja elektryczna, wodna, centralnego ogrzewania (grzejniki stalowe i żeliwne), gazowa i kanalizacyjna. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest piecem gazowym oraz piecem na paliwo stałe. Stan instalacji jest dobry. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 124,99 m2 i składają się na nią: 3 pomieszczenia warsztatowe, 2 pomieszczenia socjalne, 2 korytarze, łazienka, pomieszczenie gospodarcze, magazyn,. Wysokość pomieszczeń wynosi od 3,10 do 3,30 m. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/45 położona
w obrębie Markajmy oznaczone są symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.
350 000,00 zł + VAT

 

Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 

 

OL1L/00019510/4

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 30.03.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

Wersja do pobrania:

wykaz Markajmy magazyn warsztat

Print Friendly, PDF & Email