Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2031 r. poz. 344) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje
o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
 

Nr księgi wieczystej

 

 

 

1.

 

61/1

Babiak

 

 

 

 

0,9200 ha

Działka nr 61/1 położona jest w zachodniej części gminy Lidzbark Warmiński przy drodze wojewódzkiej nr 513. Tereny bezpośrednio przyległe stanowią tereny zabudowy wielofunkcyjnej oraz grunty rolne. Działka ma regularny kształt, ukształtowanie terenu w większości dość płaskie. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, użytkowana jako grunty rolne. Przez całą działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Dojazd do nieruchomości poprzez drogę wojewódzką nr 513 oraz drogę publiczną – dz. nr 154/2 obręb Babiak, o nawierzchni gruntowej dobrze utrzymanej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i sieci elektrycznej. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński” zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021r., działka położona jest na terenach zabudowy wielofunkcyjnej. 185 000,00 zł Sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
 

 

OL1L/00019663/1

 

 

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 09.03.2023r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

wykaz Babiak

Print Friendly, PDF & Email