WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr VIII/59/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lidzbark Warmiński podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

Lp. Nr działki
Obręb
Powierzchnia
działki
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena nieruchomości Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Nr księgi wieczystej
1 107/3

Bugi

0,1629 ha Działka położona w strefie kolonijnej wsi Bugi, bezpośrednio przy trasie gruntowej prowadzącej do Łaniewa w odległości ok. 12 km od granicy miasta Lidzbark Warmiński. Kształt działki nieregularny, teren z nieznacznymi zakrzywieniami, na lekkim stoku. Na działce znajdują się pozostałości starych fundamentów. Dostęp do infrastruktury technicznej w zasięgu – energia elektryczna, wodociąg. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. W planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński obowiązującym do 31.12.2002 działka przeznaczona była na cele rolne. 30.000,00 zł Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
OL1L/00031113/1

Niniejszy wykaz wywieszono w dniu 01.02.2024r., na okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w danej miejscowości oraz umieszczono w lokalnej  prasie i na stronie internetowej.

Uwaga!!! – osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów winny złożyć wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od daty podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości.

 

Print Friendly, PDF & Email