Gmina Lidzbark Warmiński przystąpiła do realizacji programu Finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadania otrzymaliśmy DOFINANSOWANIE 345 509,70 zł. Wsparciem od miesiąca lutego do grudnia 2024 r. zostanie objętych 16 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci Programu Dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
– o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
– traktowane na

Zakres wsparcia asystenta osobistego

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Pierwszeństwo otrzymania usług ustala się wobec:

osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

 

Print Friendly, PDF & Email