Raport z podsumowaniem konsultacji społecznych

 prowadzonych dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński

 

Prowadzone konsultacje społeczne miały na celu zebranie opinii o projekcie studium. Informacja
o możliwościach wzięcia udziału w konsultacjach dostępna była w formie plakatów wywieszonych na przystankach autobusowych i tablicach informacyjnych we wsiach, ulotkach dostarczonych do sklepów, zaproszeniach imiennych, a także w prasie lokalnej, na stronach urzędu gminy oraz mediach społecznościowych.  W mediach dostępny był również film promocyjny dot. konsultacji społecznych.

Konsultacje odbywały się z zastosowaniem różnych technik i metod, tak aby każda zainteresowana osoba mogła znaleźć najbardziej dogodny sposób na wniesienie swych uwag. Konsultacje były prowadzone podczas spotkań z mieszkańcami we wsiach Rogóż, Blanki, Kraszewo i Runowo w stałym punkcie w Urzędzie Gminy, podczas publicznej dyskusji i poprzez Internet. Każda z tych form była wykorzystywana.

W każdej z form konsultacji brało udział wiele osób. Uwagi do studium wpływały do sekretariatu Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński w formie pisemnej. Natomiast podczas spotkań z mieszkańcami
w punktach konsultacyjnych oraz podczas dyskusji publicznej wskazywane były inne problemy, np.  stan dróg, budowa ścieżko rowerowej, pomosty pływające, problemy związane z uciążliwością kopalni piasku i żwiru, powiększenie terenu obszaru chronionego krajobrazu, przejęcie dróg, zmniejszenie opodatkowania, wycinka drzew, modernizacja placu zabaw, infrastruktura przeciwpożarowa.

Złożone uwagi do studium dotyczyły zmiany sposobu zagospodarowania terenu, tak aby możliwa była zabudowa mieszkaniowa (Blanki, Koniewo), wpisanie możliwości występowania kopalin (Workiejmy), zakaz lokalizacji kopalni w OChK Doliny Symsarny, obszary przeznaczone pod odnawialne źródła energii. Szczegółowy wykaz uwagi wraz z rozstrzygnięciem znajduje się w zakładce konsultacje społeczne na stronie internetowej Gminy Lidzbark Warmiński http://gminalidzbark.com/konsultacje-spoleczne/.

 

RAPORT KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z LOGO

Print Friendly, PDF & Email