Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Informuje ,że wywieszone zostało ogłoszenie o przetargu na nieruchomość stanowiącą własność komunalną gminy przeznaczoną w najem pod działalność administracyjno-biurową, w miejscowości Lidzbark Warmiński ul.Krasickiego1

( budynek Urzędu Gminy) położoną na działce nr 32.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński ul. Krasickiego 1, opublikowano na stronie internetowej www.gminalidzbark.com

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Krasickiego 1,pok. nr 16 , tel. 767 32-74 w.16.

Lidzbark Warmiński 07.04.2021r.

GKB.7150.1.2021.KG

 

WÓJT GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 5 w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krasickiego 1 ,w Lidzbarku Warmińskim położonego na działce nr 32, z przeznaczeniem na działalność administracyjno-biurową o powierzchni użytkowej 20 m 2:

 

wyjściowa stawka za 1 m 2 powierzchni użytkowej każdego lokalu wynosi:

  1. 25 zł. netto + podatek VAT 23 %
  2. kwota postąpienia 0,30 zł.
  3. wadium 300,00 zł ( trzysta złotych ).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. o godz. 10 00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. w kasie Urzędu Gminy do godz. 13 00 lub na konto PKO BP SA o/ Lidzbark Warmiński

85 1020 3541 0000 5102 0316 8853.

Umowa najmu na powyższą nieruchomości będzie zawarta na okres trzech lat .

  1. Najemca niezależnie od opłaty czynszu ustalonego w drodze przetargu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wg. obowiązujących opłat i stawek podatku od nieruchomości za najem lokalu użytkowego na konto Urzędu Miasta.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 16

lub tel/fax 089 767 32-74 w.16

 

Lidzbark Warm. 07.04.2021r.

Print Friendly, PDF & Email