Lidzbark Warmiński 09.06.2022r.
OŚN.6840.2.2022.KJ

Wójt Gminy
Lidzbark Warmiński
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Medyny.

Nieruchomość oznaczona jako działka gruntu nr 3/20 o pow. 15,0300 ha, położona w obrębie Medyny. Działka jest niezabudowana, stanowi zwarty obszar o nieregularnym kształcie, ze znacznymi wzniesieniami, stromymi skarpami oraz miejscami podmokłymi. Teren zadrzewiony i zakrzewiony. Nieruchomość położona jest na terenach rolnych i leśnych w projektowanej strefie „C” ochrony uzdrowiskowej w Studium zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/273/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021r., w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński.
Księga wieczysta OL1L/00028222/4

Nabywcą nieruchomości może zostać rolnik indywidualny, w innym przypadku nabycie tej nieruchomości wymagać będzie uzyskania zgody Dyrektora Generalnego KOWR, wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Cena wywoławcza 450.000,00 zł. Wadium 45.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 14 lipca 2022r. o godz. 1230 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 lipca 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

mapka Medyny

Print Friendly, PDF & Email