Sygn. akt  IZP.2613.1.1.2023.KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Data : 13.01.2023r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

ogłasza przetarg ofertowy

na sprzedaż zrębki drzewnej

pozyskanej z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych,

 stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych    (Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.).

 

 1. Opis przedmiotu sprzedaży : zrębki mieszane pochodzące z wycinki drzew i krzewów
  (w większości liściastych) znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych, wraz
  z odbiorem przez kupującego z zaplecza techniczno-biurowego pod adresem
  Długołęka 9, 11-100 Lidzbark Warmiński. Zrębki drzewne w rozmiarze
  30×10 mm w ilości ok. 160 m3  
   (±30% podanej ilości). Załadunek po stronie sprzedającego. Sprzedający dokona sprzedaży zrębki w całości, bez dzielenia na metry.

 

 1. Cena wywoławcza: 50,00 zł/m3 netto (słownie : pięćdziesiąt złotych 00/100)
  Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

 

 1. Ofertę należy przesłać za pomocą operatora pocztowego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe na adres Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński,
  Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński lub przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup zrębki drzewnej”. Termin składania ofert upływa 27.01.2023r. o godz. 1000.

 

 1. Pozostałe warunki :
 • Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach bez żadnych ograniczeń.
 • Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko lub nazwę firmy
 • adres oferenta
 • telefon kontaktowy
 • ofertę cenową
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 26.01.2023r.
  w kwocie 100 zł (słownie : sto złotych),  przelewem na konto Urzędu Gminy  Nr  85 1020 3541 0000 5102 0316 8853, tytuł przelewu – wadium zrębki. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.
 • Komisja przetargowa odrzuca ofertę : jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną  przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy: złożoną przez oferenta, który nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

 

 • Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena za 1m3 zrębki.
 • Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.
 • W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy uczestnikami, którzy takie oferty złożyli, najpóźniej na drugi dzień po otwarciu ofert.
 • Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)
 • Po wyborze oferty, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do podpisania umowy oraz odbioru zrębki w terminie 14 dni od daty jej podpisania.
 • Pomiar zrębki odbywał się będzie na środku transportu kupującego, a dokonywać go będą uprawnieni przedstawiciele kupującego i sprzedającego.
 • Sprzedający wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez kupującego i sprzedającego.
 • Kupujący dokona zapłaty za odebraną zrębkę w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury na wskazane w niej konto.

 

 1. Składnik mienia tj. zrębkę drzewną będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie zaplecza techniczno-biurowego Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400. Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Mackiewicz , tel. 668 325 184.

 

 1. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Załącznik nr 1– wzór formularza ofertowego;

Załącznik nr 2 – klauzula RODO;

 

Print Friendly, PDF & Email