Sygn. akt  IZP.2613.1.6.2023.PN                                                                        Data : 14.11.2023r.

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński

Ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż  grzejników elektrycznych,

 stanowiących własność Gminy Lidzbark Warmiński.

 

Przedmiotem sprzedaży są  grzejniki elektryczne – 26 sztuk.

W tym:  14 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 500 W, 11 sztuk grzejników elektrycznych o mocy 1000 W, jeden grzejnik elektryczny o mocy 1500W.

Stan techniczny: grzejniki używane, sprawne, w dobrym stanie technicznym z widocznymi, pojedynczymi śladami użytkowania.

 

Parametry techniczne grzejników elektrycznych :

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Grzejnik elektryczny
Marka Atlantic
Moc 1500 W

Cena wywoławcza za 1 szt. : 70,00 zł brutto (słownie : siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Grzejnik elektryczny
Marka Atlantic
Moc 1000 W

Cena wywoławcza za 1 szt. : 50,00 zł brutto (słownie : pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

DANE TECHNICZNE
Rodzaj Grzejnik elektryczny
Marka Atlantic
Moc 500 W

Cena wywoławcza za 1 szt. : 50,00 zł brutto (słownie : pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Ofertę  (skan oferty) należy przesłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: n.palka@gminalidzbark.com

z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferenci mogą składać oferty na jeden, bądź większą liczbę grzejników elektrycznych.

Wzór formularza ofertowego należy wykorzystać odrębnie dla każdego grzejnika, któremu został przypisany odpowiedni nr zgodnie z dokumentacją fotograficzną.

Termin składania ofert upływa 24.11.2023r o godz. 10:00.

 

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko lub nazwę firmy
  • adres oferenta
  • telefon kontaktowy
  • ofertę cenową

Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej sprzedającego  tj. www.gminalidzbark.com (w zakładce : Aktualności)

 

Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeżeli :  uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, oferta zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, oferent nie poda danych osobowych lub danych firmy.

Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę na dany egzemplarz grzejnika elektrycznego. W przypadku ofert, zawierających tę samą cenę za dany egzemplarz grzejnika, o wyborze decydować będzie kolejność ich wpływu.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Sprzedający (Gmina Lidzbark Warmiński) wystawi fakturę na Kupującego (oferenta z najwyższą ceną) .

 

Zapłata za przedmiot sprzedaży nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Sprzedającego nr 04 1020 3541 0000 5802 0316 8804 w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

Sprzedający wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży po dokonaniu przelewu  i uznaniu go na koncie Sprzedającego.

Przedmiot sprzedaży zostanie przekazany protokolarnie.

Składniki mienia będące przedmiotem przetargu tj. grzejniki, można obejrzeć w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,  w dni robocze, w godz. 900 – 1400.  Dodatkowych informacji udziela Pani Natalia Pałka , tel. 89 767 32 74 wew. 23; tel. kom.530 298 519.

Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

 

Załączniki :

Nr 1 – wzór formularza ofertowego

Nr 2 – informacja RODO

 

Print Friendly, PDF & Email