Lidzbark Warmiński 28.07.2022r.

OŚN.6840.10.2022.KJ

WÓJT GMINY

Lidzbark Warmiński

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Rogóż.

 

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 359/25 o pow. 1,0990 ha.

Działka o nieregularnym kształcie. Ukształtowanie terenu zróżnicowane – w większości dość płaskie oraz miejscowo pagórkowate ze skarpami i zagłębieniami. Działka jest niezabudowana, miejscowo zakrzewiona, nieogrodzona, porośnięta trawą oraz miejscowo zakrzewiona. Działka nie jest wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej.

Księga wieczysta  OL1L/00016976/7.

 

Cena wywoławcza 40.000,00 zł. Wadium 4.000,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się 1 września 2022r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Print Friendly, PDF & Email