Lidzbark Warmiński 27.04.2023r.
OŚN.6840.11.2023.KJ

 

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego
położonego w obrębie Drwęca.

Przedmiotem rokowań jest lokal mieszkalny nr 1 znajdujący się na parterze w budynku nr 4 położonym na działce oznaczonej nr 94 o pow. 2,3300 ha w obrębie Drwęca. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 63,5m2, posiada on 5 pomieszczeń użytkowych w tym pokój na poddaszu. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 5,4m2 oraz pomieszczenie w budynku gospodarczym o pow. 25,7m2. Ściany i stropy lokalu mieszkalnego otynkowane tynkiem wapiennym. Stolarka okienna wymieniona, stolarka drzwiowa pochodzi prawdopodobnie z okresu budowy – 1910 r. Lokal jest wyposażony w instalację elektryczną oraz wodociągową bez rozbudowy sieci w mieszkaniu (występuje tylko zasilenie). Ogrzewanie tradycyjne – piecowe. Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 196/1000.
Księga wieczysta OL1L/00009635/3.

Cena wywoławcza 60.000,00 zł. Zaliczka 6.000,00 zł.

Rokowania odbędą się 1 czerwca 2023r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Poprzednie przetargi: 09.02.2023r., 14.04.2023r.

W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty które do dnia 29 maja 2023r.:
– wpłacą zaliczkę na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 maja 2023r. zaliczka znajdowała się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński.
– złożą zgłoszenie udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z napisem „Rokowania na lokal mieszkalny w Drwęcy” w sekretariacie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński lub prześlą pocztą na adres Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię, nazwisko i adres zgłaszającego, albo nazwę lub firm ę oraz siedzibę,
– datę zgłoszenia,
– oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
– proponowaną cenę za nieruchomość (wyższą niż cena wywoławcza) i sposób jej zapłaty,
– dowód wpłacenia zaliczki.

Wójtowi Gminy Lidzbark Warmiński przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Powyższe ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na okres 30 dni, ogłoszenie w Gazecie Lidzbarskiej oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński.

Obecność oferentów w dniu przeprowadzenia rokowań jest obowiązkowa. Obecność oferenta bądź wyznaczonego przez niego pełnomocnika (umocowanego pełnomocnictwem notarialnym) w obu częściach rokowań jest obowiązkowa. Na rokowania należy zabrać ze sobą dowód osobisty.
Zaliczkę zwraca się osobom, nie wyłonionym w wyniku rokowań niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań. Zaliczka wpłacona przez osobę, wyłonioną w rokowaniach jako nabywca zaliczona zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, przepada na rzecz sprzedającego.
Uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać przy sobie:
• osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
• małżonkowie – do dokonywania czynności nabycia konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Drwęca

Print Friendly, PDF & Email