Wójt Gminy Lidzbark Warmiński ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości w obrębie Markajmy.

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 22/6 o pow. 1,5690 ha, obręb Markajmy dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1L/00020500/1.

Działka niezabudowana, położona w odległości około 0,5 km od miasta Lidzbark Warmiński. Teren o zwiększonej deniwelacji. Na działce występują użytki rolne (34% powierzchni) i grunty leśne (66% powierzchni), część działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem R4 – tereny rolnicze (w terenie funkcjonalnym oznaczonym na rysunku planu miejscowego symbolem R4 dopuszcza się lokalizację stawów), pozostała część działki nieobjęta miejscowym planem, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele rolne i leśne.
Cena wywoławcza 35.000,00 zł. Wadium 3.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się 31 marca 2022r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Lidzbark Warmiński przy ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 12.11.2020r., 04.02.2021r., 20.04.2021r., 30.09.2021r., 05.01.2022r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 28 marca 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37 .

 

Print Friendly, PDF & Email