Sygn. akt IZP.2613.1.5.2023.KA Data: 27.09.2023r.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Lidzbark Warmiński
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż zrębki drzewnej
pozyskanej z wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych,
stanowiącej własność Gminy Lidzbark Warmiński.

Przetarg nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1605).

1. Opis przedmiotu sprzedaży : zrębki mieszane (mieszanka liściasto-iglasta z przewagą liściastej) pochodzące z wycinki drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych, wraz z odbiorem przez kupującego z zaplecza techniczno-biurowego pod adresem Długołęka 9, 11-100 Lidzbark Warmiński. Zrębki drzewne w rozmiarze ok. 30×10 mm w ilości ok. 500 mp (metry przestrzenne)(±30% podanej ilości). Załadunek po stronie sprzedającego. Sprzedający dokona sprzedaży zrębki w całości, bez dzielenia na metry. Sprzedający zaleca uprzednie oględziny przedmiotu sprzedaży.

2. Cena wywoławcza: 60,00 zł/mp netto (słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100)
Do ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

3. Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 06.10.2023 r. do godziny 10.00 w formie skanu podpisanego formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 na adres: a.krynicka@gminalidzbark.com z dopiskiem w pozycji e-mail Temat: „Oferta na zakup zrębki drzewnej”

4. Pozostałe warunki:
1) Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i przedsiębiorcy na równych prawach bez żadnych ograniczeń.
2) Oferta powinna zawierać:
– imię, nazwisko lub nazwę firmy
– adres oferenta
– telefon kontaktowy
– ofertę cenową

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w terminie do 05.10.2023r. w kwocie 300,00 zł (słownie: trzysta złotych), przelewem na konto Urzędu Gminy Nr 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853, tytuł przelewu – wadium zrębki. Wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po przetargu, a oferentowi którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia lub zwrócone po podpisaniu umowy. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej oraz jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy.

4) Komisja przetargowa odrzuca ofertę: złożoną po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu; złożoną przez oferenta, który nie wniósł wadium; złożoną przez oferenta nie podającego danych osobowych lub danych firmy; złożoną przez oferenta, który nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

5) Kryterium oceny ofert jest wyłącznie cena za 1mp zrębki.

6) Komisja przetargowa wybiera ofertę, która zawiera najwyższą cenę.

7) W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy uczestnikami, którzy takie oferty złożyli, w terminie 3 dni od otwarcia ofert.

8) Informacja o wyborze oferty/lub unieważnieniu przetargu zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.gminalidzbark.com (w zakładce: Aktualności)

9) Po wyborze oferty, oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki do podpisania umowy oraz odbioru zrębki w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

10) Pomiar zrębki odbywał się będzie na środku transportu kupującego, a dokonywać go będą uprawnieni przedstawiciele kupującego i sprzedającego.

11) Sprzedający wystawi fakturę na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez kupującego i sprzedającego.

12) Kupujący dokona zapłaty za odebraną zrębkę w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury na wskazane w niej konto.

5. Składnik mienia tj. zrębkę drzewną będącą przedmiotem przetargu można obejrzeć na terenie zaplecza techniczno-biurowego Długołęka 9 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, w dni robocze, w godz. 1000 – 1400. Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Mackiewicz , tel. 668 325 184.

6. Wójt Gminy Lidzbark Warmiński zastrzega możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – klauzula RODO

zrębki

Print Friendly, PDF & Email