Lidzbark Warmiński 27.04.2023r.
OŚN.6840.30.2023.KJ

 

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Runowo.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 66 o pow. 0,0200 ha. Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu dość płaskie. Działka jest częściowo ogrodzona, porośnięta traw ą i pojedynczymi drzewami. Dojazd do działki poprzez drogę gminną o nawierzchni gruntowej – dz nr 82/2. Tereny bezpośrednio przyległe stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński” zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021r., działka położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Księga wieczysta OL1L/00029435/7.
Cena wywoławcza 4.000,00 zł. Wadium 400,00 zł.

Przetarg odbędzie się 1 czerwca 2023r. o godz. 830 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 29 maja 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Runowo 66

Print Friendly, PDF & Email