Lidzbark Warmiński 21.09.2023r.
OŚN.6840.29.2023.KJ

 

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Babiak.

Niezabudowana nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 61/1  o pow. 0,9200 ha. Działka o regularnym kształcie. Ukształtowanie terenu dość płaskie. Działka niezagospodarowana, nieogrodzona, użytkowana jako grunty rolne. Nieruchomość znajduje się w zachodniej części gminy Lidzbark Warmiński przy drodze wojewódzkiej nr 513. Dojazd do działki poprzez drogę wojewódzką oraz drogę gminną o nawierzchni gruntowej – dz nr 154/2. Tereny bezpośrednio przyległe stanowią tereny zabudowy wielofunkcyjnej oraz grunty rolne. Przez całą działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka posiada bezpośredni dostęp do sieci wodociągowej i elektrycznej. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński” zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/2021 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 grudnia 2021r., działka położona jest na terenach zabudowy wielofunkcyjnej
Księga wieczysta OL1L/00019663/1.
Cena wywoławcza 100.000,00 zł. Wadium 10.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 26 października 2023r. o godz. 1130 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.
Poprzedni przetarg: 01.06.2023r., 07.09.2023r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 23 października 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37

Babiak 61_1

Print Friendly, PDF & Email