Lidzbark Warmiński 20.07.2023r.
OŚN.6840.26.2023.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli
nieruchomości sąsiednich oznaczonych ewidencyjnie numerami działek: 186/36; 186/38; 186/39; 186/44; 186/16 na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Działka nr 186/37 o powierzchni 0,0139 ha. Kształt działki stanowi wielobok. Działka jest zabudowana budynkiem użytkowym, wykorzystywanym jako magazyn. Ukształtowanie terenu płaskie. Działka nie jest ogrodzona. Teren działki jest obsiany trawą, część utwardzona trylinką. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej i użytkowej, garaże, droga i grunty niezabudowane. Dostęp do drogi publicznej od strony północnej i zachodniej (droga o nawierzchni z trylinki). Od strony północnej budynku jest rampa. Działka uzbrojona w instalację elektryczną, kanalizacyjną i telekomunikacyjną. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/37 położona w obrębie Markajmy oznaczone są symbolem MN/U14 – tereny mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.
Księga wieczysta OL1L/00019510/4

Cena wywoławcza 13.000,00 zł + VAT. Wadium 1.300,00 zł.

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2023r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

działka 186/37 obręb markajmy

Print Friendly, PDF & Email