Lidzbark Warmiński 20.07.2023r.
OŚN.6840.24.2023.KJ

WÓJT GMINY
Lidzbark Warmiński
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli
nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem działki: 186/12 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Markajmy.

Działka nr 186/31 o powierzchni 0,0189 ha. Kształt działki jest zbliżony do trapezu. Działka jest niezabudowana, znajduje się na niej wiata drewniana, ukształtowanie terenu jest płaskie. Działka jest ogrodzona płotem drewnianym. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się grunty zabudowane budynkami o funkcji mieszkalnej i użytkowej, garaże, droga i grunty niezabudowane. Teren działki jest obsiany trawą, występują drobne nasadzenia i zadrzewienia część terenu utwardzona jest płytkami chodnikowymi. Dostęp do drogi publicznej od strony północnej i wschodniej (droga gruntowa utwardzona oraz droga o nawierzchni z trylinki). Działka uzbrojona jest w instalację elektryczną i gazową. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Markajmy, gmina Lidzbark Warmiński uchwalonego uchwałą nr IX/68/2019 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka gruntu o nr ewidencyjnym 186/31 położona w obrębie Markajmy oznaczona jest symbolem MN/U14 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej.
Księga wieczysta OL1L/00019510/4

Cena wywoławcza 11.500,00 zł + VAT. Wadium 1.150,00 zł.

Przetarg odbędzie się 24 sierpnia 2023r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Krasickiego 1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Lidzbark Warmiński w Banku PKO Bank Polski SA O/Lidzbark Warmiński 85 1020 3541 0000 5102 0316 8853 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 sierpnia 2023r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Lidzbark Warmiński. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.
Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów.
Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 37, tel/fax. 89 767 3274. w 37.

Markajmy 186_31

Print Friendly, PDF & Email