OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI
W OBRĘBIE ROGOŻ

Zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z póź zm. ) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z póź. zm.).

Zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Lidzbark Warmiński Uchwały Nr LIV/411/2023 z dnia 31.07.2023r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogoż, a także strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej na postawie art. 46, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Wnioski do wyżej wymienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie do niego sporządzona należy złożyć w formie pisemnej do Wójta Gminy Lidzbark Warmiński na adres: ul. Krasickiego nr 1; 11-100 Lidzbark Warmiński lub ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mailowy: gminalidzbark@pnet.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 05.08.2024r.
Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna
dla osoby biorącej udział w procedurze planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogóż Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lidzbark Warmiński, Krasickiego 1,
11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767 32 74 e-mail: gminalidzbark@pnet.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Gminy Lidzbark Warmiński, ul Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, e-mail iod@warmiainkaso.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury związanej z opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmiński w obrębie Rogóż na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 997 z późn. zm.);
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania w związku z: art. 8 ust. 1 i 2 i art. 29 – 31 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 997 z późn. zm.), a okres przechowywania został ustalony na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, nr 14, poz. 67 z późn. zm.);
4. Posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) sprostowania swoich danych osobowych,
3) usunięcia danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania,
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
5. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023, poz. 997 z późn. zm.) prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit g rozporządzenia 2016/679 (prawo do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) – przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę prawa i wolności osoby, od której dane pozyskano;
6. Podanie przez Panią/Pana danych jest wymogiem ustawowym, bez ich podania nie będzie możliwości rozpatrzenia Pani/Pana wniosku lub uwagi;
7. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.

obwieszczenie Rogóż

Print Friendly, PDF & Email