Ogłaszamy nabór wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński:
1. bezpośrednio – przez grupę mieszkańców,
2. za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), które mają siedzibę na terenie gminy Lidzbark Warmiński.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Gminy Lidzbark Warmiński mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego w zakresie:
1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
4. działalności w zakresie telekomunikacji;
5. lokalnego transportu zbiorowego;
6. ochrony zdrowia;
7. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
8. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
10. edukacji publicznej;
11. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
12. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
13. targowisk i hal targowych;
14. zieleni gminnej i zadrzewień;
15. cmentarzy gminnych;
16. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
17. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
18. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
19. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
20. promocji gminy;
21. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Wnioski należy składać do 28 lutego 2023r. w sekretariacie Urzędu Gminy lub w pokoju 35, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński.

Wszelkich informacji nt. wypełniania wniosków oraz realizacji inicjatywy lokalnej udziela: Pani Kamila Górecka, Urząd Gminy pok. 35, tel. 89 767 32 74 wew. 35.

Poniżej do pobrania druki:

Wzór wniosku na realizację zadań publ.

oswiadczenie-do-wniosku-na-inicjatywe-lokalna(1)

Lista-osob-wchodzacych-w-sklad-grupy-inicjatywnej(1)

Print Friendly, PDF & Email